Verktøy  

Tiltak under transport til sykehuset

 • Sikre ABC (Airway, Breathing, Circulation)
 • Gi oksygen ved oksygen-metning <95 % til 98-99 %
 • Heve hodeleie 15-20 grader
 • Ved nedsatt bevissthet legges pasienten i sideleie med frisk side ned
 • Monitorere blodtrykk (BT), puls, hjerterytme, og oksygen-metning
 • Sende ev. data til mottakende sykehus
 • Ved BT <120 mmHg, konferere med vakthavende lege ved slagenheten eller AMK lege for tiltak
 • Måle blodsukker under transport (etablere minst en venevei)
 • Etablere infusjon med Ringer Acetat/NaCl 9 mg/ml.
 • Behandle kvalme ved behov
 • Behandle kramper ved behov
 • Gi paracetamol 1g ved temperatur >37,5 grader
 • Notere mobiltelefonnummer til nærmeste pårørende
 • Innhente informasjon om debuttidspunkt og nødvendige komparentopplysninger

NB: En del tiltak kan vurderes utsatt hvis det medfører tidstap i forhold til å bringe pasienten raskt til sykehus.

Vedlegg