Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av primær immunsvikt, 2015
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.10.2015
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk Immunsviktforening
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Retningslinjer
 

ICD-10: D82.0

Insidens ca 1:100.000 levende fødte.

Bakgrunn

En X-bundet sykdom med mutasjon i genet som koder for WAS-protein, WASP med infeksjonstendens. WASP er viktig for actin cytoskjelett-remodellering. Danningen av den immunologiske synapse, protein-komplekset som dannes når T celler og antigenpresenterende celler møtes, blir svekket/uteblir. I tillegg til redusert T celle funksjon vil også B cellers funksjon reduseres. Også NK cellers funksjon affiseres. Inhibitoriske regulatoriske T celler (Treg) svekkes, det samme gjør fagocytter og dendrittiske celler. Det er beskrevet mange ulike mutasjoner i WAS genet.

Diagnose

Sikker:

En mannlig pasient med medfødt trombocytopeni (<70 x109/L) små blodplater og minst èn av følgende:

 1. Mutasjon i genet som koder for WASP
 2. Fravær av WASP mRNA ved northern blot analyse på lymfocytter
 3. Fravær av WASP i lymfocytter
 4. Kusiner, onkler eller nevøer med små blodplater og trombocytopeni.

Sannsynlig:

En mannlig pasient med medfødt trombocytopeni (<70 x109/L) små blodplater og minst èn av følgende:

 1. Eksem
 2. Unormal antistoff respons på polysaccharid antigener
 3. Gjentatte bakterie eller virus infeksjoner
 4. Autoimmun sykdom
 5. Lymfom, leukemi eller cerebral hjernesvulst

Mulig:

En mannlig pasient med medfødt trombocytopeni (<70 x109/L) små blodplater, eller en mannlig pasient som er splenektomert pga trombocytopeni og har minst èn av følgende:

 1. Eksem
 2. Unormal antistoff respons på polysaccharidantigener
 3. Gjentatte bakterie eller virus infeksjoner
 4. Autoimmun sykdom
 5. Lymfom, leukemi eller cerebral hjernesvulst

Sykdomsspekter

 1. Klassisk WAS
 2. X-bundet trombocytopeni (XLT)
 3. X-bundet nøytropeni (XLN)

Medfødt trombocytopeni med små blodplater er det diagnostiske stigma. Mange debuterer med blodig diarè i første levemåned. Eksem, som sees hos noen men ikke alle, kan fremstå som det dominerende kliniske problem. Otitt, sinusitt, herpes simplex, EBV-infeksjoner er særlig problematiske.
Mange har øket IgA og IgE, men lav IgM. T celle tall og funksjon (respons på anti-CD3) reduseres over tid. For øvrig sees økt insidens av autoimmune sykdommer og maligniteter.
Den X-bundne trombocytopeniske varianten er ofte mild. Den X-bundne nøytropene presenterer gjerne med infeksjoner som ved nøytropeni (sopp og ekstracellulære bakterier).

Immunologiske funn

Nedsatt antall og funksjon av T celler
Lav IgG og IgM, høy IgA og IgE
Nedsatt spesifikk antistoff respons på vaksiner
Normal til økt NK celletall, men nedsatt cytotoksisk evne
Nedsatt Treg funksjon (autoimmune fenomen)
Nedsatt granulocytt-kjemotakse, normal fagocytose og antall.
Manglende WASP ved væskestrømscytometri

Differensialdiagnose

Syndromer som presentere med eksem, høy IgE og infeksjonstendens. ITP kan ofte feildiagnostiseres ved X-bundet trombocytopeni (WAS/XLT).

WAS kan også sees hos kvinnelige bærere med X-kromosom inaktivering.

Behandling

Stamcelletransplantasjon er for tiden den eneste kurative behandling. Ellers kan profylaktisk behandling med trimetoprim være nødvendig. Tidlig bruk av aciclovir, blodplatetransfusjoner ved blødning. Substitusjon med immunglobulin kan være indisert.

I familier der WAS mutasjon er påvist, skal foreldre og søstre over 16 år henvises til genetisk veiledning. Selv om mor ikke er bærer i blodet, kan det foreligge gjentagelsesrisiko, gonademosaikk er kjent å forekomme ved denne tilstanden.

Prognose

Levetid ved klassisk WAS er redusert, mens det ved X-bundet trombocytopeni ikke er det.

Referanser

Massaad MJ, Ramesh N, Geha RS. Wiskott-Aldrich syndrome: a comprehensive review. Ann N.Y. Acad Sci 2013;1285:26-43

Areveiler B, de Saint-Basile G, Fischer A, Griscelli C, Mandel JL. Germ-line mosaicism simulates genetic heterogeneity in Wiskott-Aldrich syndrome. Am J Hum Genet. 1990;46:906–11.