Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Sykehus hvor det kun sporadisk opereres
  endetarmskreft per år bør avstå fra elektiv kirurgi av endetarmskreft
C
 • Elektiv kirurgisk behandling av kreft i tykk- og
  endetarm skal utføres av spesialister i gastroenterologisk kirurgi med
  hovedvirke innen colorectalkirurgi. Institusjoner med alenespesialister eller
  vikarbasert faglighet bør som hovedregel avstå fra elektiv behandling av tykk-
  og endetarmskreft
D
 • Sykehus som behandler pasienter med tykk- og
  endetarmskreft skal ha formelle tverrfaglige team hvor utredning og behandling
  diskuteres
D
 

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) publiserte og oppdaterte fra tidlig på 1990-tallet anbefalinger for utredning, behandling og oppfølging av tykk- og endetarmskreft gjennom «Grønnboka» og senere på NGICG sine hjemmesider (www.ngicg.no). NGICG stod bak opprettelsen av Rectumcancerregisteret sammen med Kreftregisteret og Kreftforeningen i 1993. Resultatene fra Rectumcancerregisteret har vært benyttet som basis for faglige anbefalinger både om behandlingsrutiner og faglige standarder. Disse anbefalingene synes å være akseptert og langt på vei fulgt i fagmiljøene.

Når Nasjonalt handlingsprogram for tykk- og endetarmskreft første gang ble publisert som nasjonal faglig retningslinje av Helsedirektoratet i 2010, erstattet denne «Grønnboka». Nasjonalt handlingsprogram for tykk- og endetarmskreft har senere vært oppdatert en rekke ganger.

Gjennom rapportene fra Rectumcancerregisteret er det dokumentert en vesentlig reduksjon i lokale residiv og bedring i 5-års overlevelse etter behandling for endetarmskreft. Fra 2007 ble registeret utvidet til også å omfatte tykktarmskreft (Colorectalcancerregisteret). Det har senere endret navn til Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, og er et av flere nasjonale kvalitetsregistre ved Kreftregisteret. Kolorektalgruppen i NGICG (NGICG-CR) har det faglige ansvaret for registeret. Årsrapporten viser behandlingsresultater, og en del informasjon om stadie og behandlingen som er gitt, for alle pasienter som er kurativt operert for tykk- og endetarmskreft, både på nasjonal basis og for hvert enkelt sykehus (4). De siste 20 år har andelen som får lokale residiv blitt redusert, og er nå ca. 5 % (5). Andelen som får fjernspredning er relativt uendret. Komplett og valid innrapportering fra sykehusene er nødvendig for å kunne lage rapporter, både nasjonalt og for sykehus. Kvaliteten på dataene i registeret har vært undersøkt ved en større gjennomgang av pasientjournaler. Data om tilbakefall og metastaser etter kurativ behandling hadde god kvalitet (6). Det er gode resultater når man sammenligner overlevelse i Norge med andre land (7;8).

Forholdet mellom volum og kvalitet

Forholdet mellom volum og kvalitet i behandling av kreft har vært fokus for en rekke publikasjoner og offentlige utredninger. For visse diagnoser eller prosedyrer har enkelte publikasjoner vist at høyt volum fører til bedre behandlingsresultat, mens det for andre diagnoser eller prosedyrer ikke er påvist en slik sammenheng. En nasjonal rapport om kreftkirurgi gir anbefalinger om minimumstall per år for operasjoner (9), men det er store forskjeller i anbefalingene mellom tumorgrupper og evidensen for disse kontrastene er svak. Enkeltrapporter viser også at god kvalitet kan oppnås i institusjoner med lavt volum. I et internasjonalt perspektiv vil flertallet av norske sykehus som behandler tykk- og/eller endetarmskreft, fremstå som sentre med relativt lavt volum. En bør også ta hensyn til at kirurgisk kompetanse ikke bare er basert på kirurgi av kreft, men også kirurgi av benigne sykdommer som krever mye av den samme kompetansen. Vurderingen av volum og kvalitet må også ta hensyn til om det foreligger et tverrfaglig miljø omkring den aktuelle kreftsykdommen. Data fra kvalitetsregisteret for tykk-og endetarmskreft har vist at sykehus hvor det kun sporadisk opereres endetarmskreft har utilfredsstillende resultater, og flere sykehus med små volum har sluttet med elektiv kirurgisk behandling av endetarmskreft. Den årlige årsrapporten fra kvalitetsregisteret rapporterer en rekke kliniske resultater og kvalitesindikatorer på nasjonalt og på sykehusnivå. Så langt er det ingen holdepunkter for tydelig volum-kvalitet sammenheng. Det er imidlertid viktig at de enkelte institusjonene bruker denne rapporten til et kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Kirurgisk kompetanse

Kirurgisk behandling av tykk- og endetarmskreft skal utføres av spesialister i gastroenterologisk kirurgi med sitt hovedvirke innen colorectalkirurgi. Institusjoner med alenespesialister eller med vikarbasert faglighet innen gastroenterologisk kirurgi bør avstå fra elektiv operativ behandling av tykk- og endetarmskreft. Ved kurative operasjoner for endetarmskreft bør to gastrokirurger med hovedvirke innen colorectalkirurgi utføre inngrepet.

Tverrfaglige team

Nytten av tverrfaglige møter/team er dokumentert i litteraturen (10). Det skal være formelle tverrfaglige møter på alle sykehus som behandler tykk- og endetarmskreft, der utredning og behandling av pasienter med tykk- og endetarmskreft diskuteres. Tverrfaglige møter for vurdering av tykk- og endetarmskreft må ha deltakelse av gastrokirurg, radiolog og onkolog. Der nødvendig kompetanse ikke er fysisk tilgjengelig på institusjonen må det etableres kvalitativt tilfredsstillende videokonferanseordninger med et annet kompetent fagmiljø, alternativt kan pasienten henvises til annet sykehus for tverrfaglig vurdering. Tverrfaglige møter bør ha mulighet for tilknytning av patolog. Ved vurdering av kurativ behandling hvor metastasekirurgi inngår bør relevant kompetanse innhentes.

Kvalitetsindikatorer

For å kunne vurdere om anbefalingene i handlingsprogrammet blir fulgt har NGICG-CR utarbeidet kvalitetsindikatorer. Arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer er en kontinuerlig prosess som binder Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft sammen med de nasjonale retningslinjene for behandling av tykk- og endetarmskreft. Følgende kvalitetsindikatorer er utviklet per september 2019:

Kvalitetsindikator

Mål

Tykktarmskreft

 

Andel patologibesvarelser meldt som strukturert beskrivelse

≥90 %

Andel pasienter operert med laparoskopi

≥60%

Postoperativ mortalitet 100 dager etter operasjon

≤5 %

Relativ overlevelse 5 år etter operasjon

≥80 %

Andel pasienter uten fjernmetastser 5 år etter operasjon

≥85 %

Endetarmskreft

 

Andel pasienter som har fått stomi

20 %-40 %

Andel pasienter som har fått preoperativ strålebehandling

20 %-40 %

Andel patologibesvarelser meldt som strukturert beskrivelse

≥90 %

Andel pasienter operert med laparoskopi

≥60 %

Postoperativ mortalitet 100 dager etter operasjon

≤5 %

Relativ overlevelse 5 år etter operasjon

≥85 %

Andel pasienter uten fjernmetastaser 5 år etter operasjon

≥80 %

Andel pasienter uten lokalt tilbakefall 5 år etter operasjon

≥95 %