Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Postoperativ strålebehandling 2Gy x 25 kombinert med kjemoterapi (kapecitabin eller nordisk FLv i doser tilpasset samtidig strålebehandling), kan vurderes  ved:

             – Mikroskopisk (CRM ≤ 1mm) eller makroskopisk ikke-radikal reseksjon (R1 eller R2)

             – Per- eller preoperativ tumornær perforasjon. Kjemoterapi alene kan også være et alternativ.

A
 • Postoperativ kjemoterapi kan være et alternativ til postoperativ strålebehandling ved høy risiko for lokalt residiv/metastatisk sykdom, spesielt ved T4a eller andre risikofaktorer som N+ og EMVI.
 • Pasienter operert for endetarmskreft etter neoadjuvant radiokjemoterapi tilbys ikke adjuvant kjemoterapi som standardbehandling, men kan  vurderes individuelt ved risikofaktorer.
 

Positiv margin (R1-reseksjon med histologisk verifisert tumor ≤ 1mm fra reseksjonskant eller R2-reseksjon) er en betydelig risikofaktor for utvikling av residiv (401;415;430). Perforasjon av tumor eller tumornær tarm gir også økt risiko for tilbakefall (335). Postoperativ strålebehandling reduserer risiko for residiv og øker overlevelsen for pasienter med høy risiko for tilbakefall (431). Det er imidlertid også økt risiko for metastastisk sykdom, og pasientene bør vurderes for adjuvant kjemoterapi. 

Postoperativ kjemoradioterapi (2 Gy x 25 med kapecitabine eller 5FU) ) reduserer risiko for lokalt residiv (431;432) Det er ikke påvist effekt av adjuvant kjemoterapi hos pasienter som har fått preoperativ kjemoradioterapi (433). I en kanadisk meta-analyse fant man effekt av adjuvant kjemoterapi både ved tykk- og endetarmskreft (434). De siste europeiske konsensus retningslinjene (EURECCA) (435) gir noe støtte for behandling av pN+ og andre risikofaktorer som invasjon i kar/lymfekar og uklar reseksjonsmargin, hvis pasienten ikke har fått preoperativ behandling.

Effekten av adjuvant kjemoterapi uten forutgående strålebehandling er ikke avklart. Noen studier har vist effekt, mens i andre studier er det en subgruppe effekt på svulster beliggende i øvre 5 cm av rektum. Den siste oppdateringen av EORTC studien (433) viser imidlertid ikke samme effekt hos de med høye cancere.

I en oversiktsartikkel basert på 24 randomiserte studier og ca 10 000 pasienter (436), konkluderer Poulsen et al at det ikke er evidens for adjuvant kjemoterapi hos pasienter som har fått preoperativ (kjemo-)radioterapi for rektum cancer.For pasienter som ikke er behandlet preoperativt støtter flere studier adjuvant kjemoterapi med 5-FU alene. 

Ved T4a eller hos stadium III pasienter som ikke har fått preoperativ stråling bør man vurdere postoperativ kjemoterapi som ved sigmoideumcancer (se avsnitt om adjuvant kjemoterapi).