Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Pasienter < 75 år, ECOG* 0 og forhøyet CEA, med resektable levermetastaser, bør tilbys perioperativ oxaliplatinbasert kjemoterapi.
 • Pasienter med lav CEA, enkelt resektable og metakrone metastaser kan opereres uten preoperativ kjemoterapi. Postoperativ behandling skal vurderes avhengig av ECOG status og eventuelt tidligere behandling.

*Se kapittel ECOG

 

Selv om kirurgisk fjerning av levermetastaser er mulig hos en rekke pasienter, er 5-års overlevelse 45-50 % (437) og 70 % av pasientene vil få residiv (437). Man søker derfor tilleggsbehandling som kan redusere residivrisikoen, men nytten er uviss.

Det er manglende dokumentasjon når det gjelder teknisk operable pasienter med flere enn 4 levermetastaser. Det er derfor vanskelig å komme med dokumentasjon for behandlingsvalg hos denne gruppen, men praksis internasjonalt er i stor grad at de får kjemoterapi før leverreseksjon. Ved multiple, synkrone metastaser vil det stort sett bli gitt neoadjuvant, leverrettet kjemoterapi for å få et inntrykk av biologisk aggressivitet.

Perioperativ (neoadjuvant/adjuvant) kjemoterapi

I en EORTC-studie (440) ble 364 pasienter < 75 år med ≤ 4 resektable levermetastaser fra kolorektal kreft randomisert til leverkirurgi med eller uten pre- og postoperativ kjemoterapi (FOLFOX, 6 kurer før og 6 etter kirurgi). Kjemoterapi økte 3-års sykdomsfri overlevelse fra 28 % til 35 % i totalmaterialet og fra 28 % til 36 % blant de som gjennomgikk leverreseksjon. Kun pasienter i god allmenntilstand og med forhøyet CEA (> 5) hadde nytte av behandlingen, uavhengig av antall metastaser (441). Ved preoperativ kjemoterapi, bør det rutinemessig gjøres bildediagnostisk evaluering etter 3.–4. kur. Hos pasienter som da har betydelig regress med lite gjenværende tumorvev, må man vurdere direkte kirurgi og resterende antall kurer (totalt 12 kurer neoadjuvant/adjuvant) gis postoperativt. 5-års overall overlevelse var ikke signifikant forskjellig etter 8,5 år, hhv 51,2 % etter kjemoterapi mot 47,8 % etter kirurgi uten kjemoterapi (442). Det er lite sannsynlig at det vil komme flere store studier med en ubehandlet kontrollarm ved resektable levermetastaser. Tillegg av EGFR-antistoff hos pasienter med primært operable levermetastaser ga i en randomisert studie redusert PFS, og EGFR-antistoff preoperativt anbefales derfor ikke til denne pasientgruppen utenfor studie.

Adjuvant kjemoterapi

Det foreligger en registerstudie etter reseksjoner av levermetastaser fra tykk-og endetarmskreft hos 792 pasienter behandlet med kirurgi alene (443) og 174 behandlet med adjuvant kjemoterapi (444). Det var signifikant bedre overlevelse etter adjuvant 5-FU basert kjemoterapi, men det er mulighet for bias i en slik sammenligning. I en liten randomisert studie ga adjuvant 5 FU en signifikant økt DFS (33,5 vs 26,7 mnd., p=0,028), men ingen signifikant overlevelsesgevinst sammenlignet med ingen behandling etter reseksjon (445). Situasjonen er i dag ikke avklart nasjonalt eller internasjonalt. Det synes fornuftig å tilby adjuvant kjemoterapi til pasienter som hadde god effekt av neoadjuvant kjemoterapi og som har flere negative prognostiske faktorer.