Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Ved potensielt resektable levermetastaser anbefales et kjemoterapiregime med høyest mulig responsratefrem til eventuell reseksjon. Dette innebærer kombinasjons­regime med 5FU og oksaliplatin eller irinotecan, eventuelt i kombinasjon med antistoff.
C
 

Hensikten er å konvertere primært vanskelig/ikke-resektable levermetastaser til resektable metastaser etter god respons på kjemoterapi (478).) Selv om det er stor enighet vedrørende de absolutt inoperable tilfeller, er det betydelig individuell variasjon mellom kirurgers vurderinger av grensetilfellene. Ved evaluering av behandlingsrespons bør det alltid vurderes om metastasene er blitt resektable. Residivraten etter leverkirurgi hos denne pasientgruppen er imidlertid høy

I en situasjon hvor det er mulighet for senere kirurgi ved god respons, bør det velges et kjemoterapiregime med høyest mulig responsrate frem til tumor har blitt resektabel (479;480). Dette innebærer kombinasjonsregime med 5FU og oksaliplatin og/eller irinotecan, eventuelt i kombinasjon med antistoff, se avsnitt om metastaserende sykdom. Av kombinasjonsregimer med irinotecan har FOLFIRI vist høyere responsrate enn nordisk FLIRI (481), andre alternativ er FOLFOX eller nordisk FLOX (482) Pasienter bør behandles med kombinasjonskjemoterapi, og dersom pasienten er KRAS-villtype, vil tillegg av antistoff kunne øke responsraten ytterligere (483). Kombinasjonen av FOLFOXIRI (eventuelt med bevacizumab) kan gi responsrate over 70 %, men regimet er toksisk og det er derfor bare aktuelt for selekterte pasienter, særlig ved påvist BRAF eller RAS mutasjon (484;485). Pasienter med BRAF mutasjon har svært dårlig prognose. Pasienten bør vurderes for adjuvant kjemoterapi etter en eventuell operasjon. Disse anbefalingene gjelder for pasienter i god allmenntilstand under 75 år.