Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Dersom tumor er RAS villtype og pasienten er i god allmenntilstand (ECOG 0-1) kan EGFR-hemmer i kombinasjon med irinotekan tilbys pasienter som har progrediert på et irinotekanholdig og oksaliplatinholdig regime og ikke tidligere har fått EGFR-hemmer.
A
 • Effekten av monoterapi med EGFR-hemmere synes å være av klinisk nytte og kan være et alternativ til de pasientene som av ulike grunner ikke tåler kjemoterapi.
A
 

3. linjes eller senere behandling

Pasienter kan være aktuelle for 3. linjesbehandling etter progresjon på 5-FU, irinotekan- og oksaliplatinholdige regimer. Det er allmenntilstanden som er den viktigste faktoren for om pasienten er aktuell for videre medikamentell behandling.

EGFR-hemmer

Cetuximab i kombinasjon med irinotekan gir en overlevelsesgevinst på ca. 4–5 måneder sammenlignet med ingen behandling hos pasienter som har hatt progresjon på 5-FU, oksaliplatin- og irinotekanbehandling, og som ikke tidligere har fått EGFR-hemmer.

Cetuximab monoterapi gitt til pasienter med RAS-villtype tumor ga overlevelsesgevinst sammenlignet med ingen behandling (589). Panitumumab monoterapi gitt til RAS-villtype ga en signifikant gevinst i progresjonsfri overlevelse (590). 

Nyere data tyder på at reintroduksjon av EGFR hemmer i tredje linje etter progresjon i første linje kan ha noe effekt (591).

Regorafenib

Multikinase hemmeren regorafenib har i en fase III studie vist å øke median overlevelse med 1,4 mnd sammenlignet med placebo (592). På bakgrunn av beskjeden overlevelsesgevinst og høy grad av toksisitet anbefales ikke rutinemessig bruk.

Trifluridin/tipiracil (TAS-102)

Antimetabolitten trifluridin i kombinasjon med tymidinfosforylase hemmeren tipiracil er i en fase III studie (593) vist å øke median overlevelse fra 5,3 mnd til 7,1 mnd sammenlignet med placebo hos pasienter som tidligere har vært gjennom behandling både med 5-FU, irinotekan, oksaliplatin og antistoffbehandling, eller som ble vurdert ikke å være kandidat for enkelte av disse behandlingene. På bakgrunn av beskjeden overlevelsesgevinst (1,8 mnd) og toksisitet anbefales ikke rutinemessig bruk. Tillegg av bevacizumab synes å gi større effekt (594).