Forside   17 Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Molekylær patologisk analyse av RAS og BRAF samt undersøkelse av DMMR/MSI utføres ved utbredt sykdom ved tykk- og endetarmskreft. 
D
 • Ved metastatisk sykdom bør svar på RAS, BRAF, MSI/dMMR foreligge innen 2 uker. 
D
 • Mikrosatelitt status i primærtumor bør avklares hos pasienter med høyrisiko stadium II som er aktuelle for adjuvant behandling.
B
 

Molekylærpatologisk undersøkelse er i økende grad viktig for valg av behandling, spesielt kjemo- og immunterapi. Det ville være ønskelig om dette ble utført på alle pasienter som fikk påvist tykk- og endetarmskreft, men det bør i hvert fall undersøkes på alle pasienter med stadium IV sykdom er aktuell for kjemoterapi. Det har også betydning for seleksjon av pasienter til kliniske studier og utprøvende behandling. Det bør etableres rutiner slik at dette helst kan besvares i løpet av 2 uker. ASCO anbefaler at 90 % av rapportene skal være tilgjengelig innen 10 dager fra den dagen henvendelsen ankommer det laboratoriet som utfører molekylær patologi (600). De viktige mutasjonene, RAS og BRAF er tilstede både primærtumor og metastaser og vil være av betydning for videre kjemoterapi. . Med tanke på immunterapi og også testing for Lynch syndrom er det viktig med testing av tumorvev med tanke på reprasjonsproteiner og/eller mikrosatelitt-instabilitet som også viser stor grad av samsvar mellom primærtumor og metastase.

Det anbefales at mutasjonsanalyse på RAS og BRAF samt undersøkelse på MMR-proteiner og/eller MSI alltid utføres hvor man har utbredt sykdom ved tykk- og endetarmskreft. Se også Molekylær diagnostikk. For pasienter som kan være aktuelle for immunterapi kan man starte med immunhistokjemisk undersøkelse for å påvise manglende uttrykk av mismatch reparasjonsproteiner (dMMR), eller man kan vurdere tumorvevet med tanke på mikrosatelitt instabilitet (MSI). Denne algoritmen kan man også benytte i første screening-test med tanke på Lynch syndrom (alle pasienter under 60 år med nyoppdaget kreft i tykk- og endetarm), og pasienter i utredning med tanke på genetisk disposisjon. Flytdiagram finnes på Den Norske Patologforenings nettsider . Se også Lynch syndrom.

Dersom man vurderer adjuvant behandling hos pasienter med høyrisiko stadium II, er det ønskelig at tumorvevet vurderes med henblikk på uttrykk av mismatch reparasjonsproteiner (MMR) og/eller mikrosatelitt instabilitet (MSI), se kapittel Adjuvant kjemoterapi