Forside  19 Metode og prosess bak utarbeidelse av retningslinjene  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Prosedyrer og verktøy
 

Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling er et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet (2006–2009). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med og utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet ønsket i arbeidet med nasjonale handlingsprogrammer, som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet, å ta utgangspunkt i og bygge på dette arbeidet. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) fikk 03.12.08 oppdrag fra Helsedirektoratet om å utarbeide et nasjonalt handlingsprogram for tykk- og endetarmskreft. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være representert og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner. RHFene har medvirket i arbeidet gjennom representasjon i prosjektets styrings- og referansegruppe, samt ved mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning. RHFene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Kolorektalgruppen (NGICG-CR) under NGICG ble gitt ansvar for arbeidet med handlingsplanen, og opprettet 08.12–08 en redaksjonskomité med følgende mandat:

 • Avklare mandat og oppdrag fra Helsedirektoratet
 • Foreslå representative og kompetente fagfolk til nødvendige faggrupper for å kunne gjennomføre oppdraget.
 • Koordinere arbeidet og påse at handlingsplanen leveres oppdragsgiver innen den tidsfrist man blir enig om.

29.01.09 arrangerte Helsedirektoratet et innledende informasjonsmøte med Kunnskapssenteret og redaksjonskomiteen. Det ble enighet om at de enkelte kapitlene i handlingsplanen skulle utarbeides av faggrupper som ble oppnevnt av Helsedirektoratet. Følgende prosess for opprettelse av arbeidsgrupper ble vedtatt:

 • Redaksjonskomitéen foreslår kapittelinndeling/arbeidsgrupper og personer som skal inngå i arbeidsgruppene.
 • Forslaget oversendes NGICG-CR som presenterer endelig forslag for Helsedirektoratet.
 • Redaksjonskomité og faggrupper oppnevnes formelt av Helsedirektoratet gjennom RHF-systemet til de berørte avdelinger.
 • Det arrangeres en felles startkonferanse for alle arbeidsgruppene for å samordne arbeidet og gi den enkelte faggruppe anledning til å planlegge videre arbeid.

Det ble etablert faggrupper med ansvar for følgende områder:

 1. Epidemiologi
 2. Genetikk/arvelig kreft
 3. Kolorektale polypper
 4. Symptomer, diagnostikk og utredning
 5. ERAS-forberedelse til kirurgi
 6. Behandling av tykktarmskreft uten fjernmetastaser
 7. Behandling av endetarmskreft uten fjernmetastaser
 8. Behandling av kolorektalkreft med fjernmetastaser på diagnosetidspunkt
 9. Behandling av sykdom som har metastasert etter primærbehandling
 10. Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling av tykk- og endetarmskreft
 11. Dokumentasjon og rapportering
 12. Patologi
 13. Eksperimentell behandling

Arbeidet i faggruppene begynte med startkonferansen 17.03.09. Sommeren 2009 ble det oppnevnt en faggruppe med ansvar for palliativ behandling. Dette bidraget ferdigstilles derfor noe senere enn resten av planen. Under arbeidet med planen er kapittelinndelingen endret av praktiske årsaker, og punkt 11 (Dokumentasjon og rapportering) er tatt ut.

Faggrupper og medlemmer

Faggrupper/medlemmer

Kapittel i Handlingsprogrammet

Redaksjonskomiteen
Barthold Vonen, Gastrokir. avd, UNN/Kirurgisk Klinikk, Helse Førde HF (leder)
Marianne Guren, Avd. for kreftbeh., Oslo universitetssykehus, Ullevål
Tom-Harald Edna, Kir. avd., Sykehuset Levanger
Liv Marit Rønning Dørum, Colorectalcancerregisteret/Kreftregisteret

1. Innledning

Epidemiologi
Bjørn Møller, Kreftregisteret (leder)
Freddie Bray, Kreftregisteret
Lars Vatten, NTNU

2. Epidemiologi

Arvelig kreft
Gerd Tranø, Kir. avd., Sykehuset Levanger (leder)
Astrid Stormorken, Genetisk avd, Oslo universitetssykehus, Ullevål

3. Arvelig kreft

Kolorektale polypper inklusiv dysplasi ved ulcerøs kolitt
Geir Hoff, Kreftregisteret/Med. avd, Skien (leder)
Arne Færden, Kir. avd, Akershus universitetssykehus
Kristin Mellingen, Radiol. avd., Oslo universitetssykehus, Ullevål
Else-Marit Løberg, Avd. for patol., Oslo universitetssykehus, Ullevål

4. Kolorektale polypper inklusiv dysplasi ved ulcerøs kolitt

Symptomer, diagnostikk og utredning og utredning
Stig Norderval, Gastrokir. avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge (leder)
Jan Magnus Kvamme, Med. avd, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Åse Kjellmo, Radiol. avd., St. Olavs hospital
Reidun Fougner, Radiol. Avd., St. Olavs hospital
Pål Kristensen, Ranheim legesenter, Trondheim

5. Symptomer, diagnostikk og utredning og utredning

Perioperativ behandling
Kristoffer Lassen, Gastrokir. Avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge (leder),
Gunnar Engesnes, Anestesiavd., Sykehuset Levanger
Kirsti Fosland, Gastrokir. avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge

6. Perioperativ behandling

Tykktarmskreft
Rolv-Ole Lindsetmo, Gastrokir. avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge (leder)
Nils Sletteskog, Kir. avd., Helse Førde, Førde sentralsjukehus
Eva Hofsli, Kreft avd., St. Olavs hospital
Ragnhild Størksson, Kir. avd., Oslo universitetssykehus, Aker

7. Tykktarmskreft uten metastaser

Endetarmskreft
Morten Tandberg Eriksen, Oslo universitetssykehus, Ullevål (leder)
Arne Wibe, St. Olavs hospital
Stein Larsen, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Gunnar Baatrup, Helse-Bergen, Haukeland universitetssykehus
Morten Brændengen, Onkol. avd., Oslo universitetssykehus, Ullevål
Åse Kjellmo, Radiol. avd., St. Olavs hospital
Gunilla Frykholm, Kreftavd, St. Olavs hospital

8. Kirurgisk behandling av endetarmskreft uten metastaser

9. Onkologisk behandling av endetarmskreft

10. Behandling av lokalt residiv av endetarmskreft

Metastatisk sykdom
Bjørn-Atle Bjørnbeth, Gastrokir. avd. Oslo universitetssykehus, Ullevål (leder)
Arne Færden, Kir. avd. Akershus universitetssykehus,
Morten Tandberg Eriksen, Gastrokir. avd. Oslo universitetssykehus, Ullevål
Svein Dueland, Onkol. avd., Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Halvdan Sørbye, Onkol. avd., Helse-Bergen, Haukeland universitetssykehus
Steinar Solberg, Kir. avd. A, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Arild Horn, Haukeland universitetssykehus

11. Behandling av resektable og potensielt resektable metastaser

12. Behandling av ikke kurable levermetastaser

13. Lungemetastaser fra tykk- og endetarmskreft

Palliativ behandling
Hartwig Kørner, Kir. avd. Stavanger universitetssykehus (leder)
Anders Drolsum, Sentralradiol. Seksj., Bilde- og intervensjonsklinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Truls Hauge, Gastromed. avd., Oslo universitetssykehus, Ullevål
Christian Kersten, Onkol. avd., Sørlandet Sykehus

14. Palliativ behandling

Oppfølging
Hartwig Kørner, Kir. avd., Stavanger universitetssykehus (leder)
Knut Magne Augestad, Kir. avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge
Anders Drolsum, Rtg. avd., Oslo universitetssykehus, Ullevål
Kjersti Bruheim, Onkol. avd., Oslo universitetssykehus, Ullevål
Elke Birkemeyer, Onkol. avd., Stavanger universitetssykehus
Torkil Pettersen, Kir. avd., Sykehuset i Østfold

15. Systematisk oppfølging etter avsluttet kurativ behandling for tykk- og endetarmskreft

Patologi
Sonja E. Steigen, Patol. avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge (leder)
Kjetil Søreide, Kir. avd., SUS

16. Patologi

Eksperimentell behandling
Stein Larsen, Kir. avd. Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet (leder)
Svein Dueland, Onkol. avd., Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Tormod Guren, Onkol. avd., Oslo universitetssykehus, Ullevål
Kristoffer Lassen, Gastrokir. avd., Universitetssykehuset i Nord-Norge

17. Eksperimentell behandling

Faggruppene kommuniserte dels på e-post og hadde dels samlinger. Redaksjonskomitéen hadde 6 møter over 1–2 dager og 12 telefonmøter. Redaksjonskomitéen ga visse føringer for faggruppene. Kapitlene skulle være oversiktlige og relativt korte, hvor mer omfattende og detaljert informasjon og dokumentasjon kunne tas med i vedlegg. Kunnskapsgrunnlaget for anbefalinger skulle evidensgraderes. Rettskrivingsnormen i Tidsskrift for den Norske legeforening ble lagt til grunn. Etter tilbakemeldinger fra redaksjonskomitéen har faggruppene revidert kapittelutkastene. 16.10.09 behandlet NGICG-CR et samlet utkast til handlingsplan og 20.10.09 behandlet NGICG-HPB kapitlet om levermetastaser. NGICG-CR bestemte at kapitlet om dokumentasjon skulle utgå og innholdet tas med andre steder i handlingsplanen. Redaksjonskomitéen og enkelte faggrupper har inkorporert kommentarer og endringsforslag fra møtene i NGICG-CR og NGICG-HPB. Et revidert utkast ble så vedtatt på styremøte i NGICG den 19.11.09 etter forslag til mindre justeringer. Redaksjonskomitén bearbeidet deretter planutkastet, som ble oversendt Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret for foreløpig faglig gjennomgang samt revisjon av layout og referanseoppsett 04.12.09. Handlingsprogrammet ble ferdigstilt våren 2010 og publisert 20.04.10.