Forside   2 Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Tykk- og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftdiagnosen i Norge, etter prostatakreft blant menn, og brystkreft blant kvinner. I 2018 ble det registrert mer enn 4 400 nye tilfeller i Norge (11). Risikoen for tykktarmskreft er tilnærmet lik hos kvinner og menn, mens risikoen for endetarmskreft er 70 % høyere hos menn. Før fylte 75 år, vil 4 % av kvinnene og 5 % av mennene rammes av tykk- og endetarmskreft. Median alder ved diagnose er 73 år for tykktarmskreft, og 69 år for endetarmskreft. Tarmkreft opptrer veldig sjeldent før 40 år. De siste årene er det imidlertid observert en økt forekomst blant unge voksne både i Nord-Amerika og Europa, inkludert Norge (12;13). Tall fra Kreftregisteret viser at det årlig diagnostiseres i gjennomsnitt sju nye tilfeller av tykk- og endetarm blant ungdom (10–19 år), og 81 nye tilfeller i aldersgruppen 20–39. Figur 1 viser alderspesifikke rater, og angir i tillegg prosentvis fordeling av tilfellene i 20-års aldersgrupper.

 

Figur 1: Aldersspesifikk insidensrate, og prosentvis fordeling av tilfellene i aldersgrupper i Norge for perioden 2014–2018

 

2.1 tykk og endetarmskreft figur 1-Aldersspesifikk insidensrate

Figur 2 viser utviklingen av tykk- og endetarmskreft i de nordiske landene fra 1950-tallet og frem til i dag. Norge og Danmark er de landene med høyest insidens. Norske kvinner har siden 1990 hatt den høyeste forekomsten av tykk- og endetarmskreft i Norden, og norske kvinner har også den høyeste insidensen av tykk- og endetarmskreft på verdensbasis (14). Blant menn har forekomsten vært høyest i Danmark og Norge. I 2014 innførte Danmark et screeningprogram for tarmkreft. Programmet tilbyr undersøkelse av usynlig blod i avføringstest til kvinner og menn i aldersgruppen 50–75 år, og screeningen forklarer nok mye av økningen som kom i 2014–15.

Prognoser anslår at antall tilfeller av tykk- og endetarmskreft i Norge vil øke, og i 2032–36 antas det å være mer enn 6 700 nye tilfeller per år (15). Det er en økning på 52 % fra det observerte nivået i 2018. Endringene skyldes i hovedsak aldring i befolkningen. Disse fremskrivningene er beregnet ved bruk av NORDPRED-pakken (16), som er å finne på NORDCAN sine hjemmesider (15).

 

Figur 2: Alderstandardiserte insidensrater for tykk- og endetarmskreft i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. 

2.1 tykk og endetarmskreft figur 2

 

 Kilde: NORDCAN (15)