Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 7. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2849
 • ISBN - 978-82-8081-605-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 09.09.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Det er to hovedkategorier av polypper i tykktarmen – adenomer og sagtakkete (engelsk: serrated) lesjoner. Sagtakkete lesjoner deles inn i hyperplastiske polypper (HP), bredbasete sagtakkete polypper med eller uten cytologisk dysplasi, og tradisjonelle sagtakkete adenomer (TSA).

Adenomer

Adenomene er neoplastiske med et potensiale for utvikling til kreft.

De fleste tilfeller av tykk- og endetarmskreft (CRC) utvikles fra adenomer, men de færreste adenomer (<10 %) blir til cancer. 2/3 av adenomene viser tegn til regresjon i løpet av 2–3 år (47-49) og 2-14 % forsvinner fullstendig (50). Inntil 25 % av 50-årige og halvparten av 70-årige nordmenn har adenomer (51). Potensialet for forebygging av CRC ved polyppektomi er større i venstre enn i høyre halvdel av tykktarmen. Risikoen for CRC etter polypektomi synes å være avhengig av lesjonens størrelse, vekstmønster og dysplasigrad i tillegg til antall adenomer (52).

Vanlige adenomer inndeles etter vekstmønster i tubulære, villøse og tubulovilløse og graderes etter grad av atypi/dysplasi (se tabell 1)

Hyperplastiske polypper

Hyperplastiske polypper er ikke-neoplastiske og man antar at små (< 5mm) HP i rektum ikke har malignitetspotensiale. Det er usikkert om store (≥10mm) HP kan være forløpere for SSA/P (se under om Bredbasete sagtakkede polypper (BSP)) og dermed kan være CRC forløpere (53). Det som tidligere ble omtalt som «Hyperplastisk polyppose syndrom» kalles nå «sagtakket  polyppose syndrom» og ansees som et syndrom med mange og/eller store sagtakkede polypper og økt malignitetspotensiale, selv om det er noe uklart om de sagtakkede polypper blir maligne, eller om det er en generell økt risiko for kolorektal kreft for individene med slike polypper (se kapittel Polypposesyndromer). I to studier var 5-års risiko for CRC 2-7% hos pasienter med sagtakket polyppose syndrom som inngikk i et kontrollprogram med koloskopi (54;55).

Bredbasete sagtakkede polypper (BSP)

Bredbasete sagtakkete polypper er lesjoner med potensiale for utvikling av kreft via den såkalte "serrated pathway" (56). Nomenklaturen kan være noe forrvirrende ettersom mange anser sagtakkede adenomer og sagtakkede polypper til å være synonymer og bruker dette om hverandre, mens andre igjen ønsker at de kalles lesjoner (57;58). Fagmiljøet i Norge har valgt å kalle disse for bredbasete sagtakkete polypper med eller uten dysplasi.

BSP er flatt voksende, bredbasete lesjoner, lett å overse ved koloskopi (de fleste er mindre enn 5-10 mm), og det er vanskelig å se tydelig overgang mellom lesjonen og normal slimhinne. De er oftest lokalisert i proksimale del av tykktarmen og kan være vanskelige å fjerne komplett med slyngereseksjon (59). Disse viser hypermethylering i genpromotorer som gir hemming av viktige tumor suppressor gener og manglende ekspresjon av DNA-reparasjons gener (mismatch repair gener, MMR), og som kan gi økt utvikling av kreft. Noen BSP vil inneholde dysplastiske foci. De histologiske kriteriene for dysplasi i disse lesjonene er ikke godt beskrevet, men man finner at selv lesjoner med svært liten grad av atypi har molekylære forandringer som kan gi økt risiko for kreftutvikling. Det er noe usikkert om små sagtakkete lesjoner gir økt risiko for utvikling av kreft, men større lesjoner (≥ 10 mm) synes ganske sikkert å gi øket risiko for kreft - enten dette skyldes en aktiv rolle i polypp->cancer utviklingen eller om BSP bare er en markør for økt kreftrisiko i det aktuelle tarmsegmentet (57;60).

Tradisjonelt sagtakket adenom

Tradisjonelt sagtakket adenom: Ser ut som stilket polypp eller litt bredere/høyere (eksofytisk/flliform), men kan også være flate. De er sjeldne, sitter oftest på venstre side / rektum. Videre synes de ikke å progrediere gjennom de samme signalveiene som bredbasete sagtakkete polypper, slik at de synes ikke ha like stor sannsynlighet for å utvikle kreft som den bredbasede varianten (57;61)

Tabell I: Klassifisering av lesjoner

 

Betegnelse anbefalt av WHO (62)

Tidligere betegnelse

TNM

Kommentar

A

Adenom med lavgradig intraepitelial neoplasi

Adenom med lett-moderat dysplasi

 

 

B

Adenom med høygradig intraepitelial neoplasi*

Adenom med grov dysplasi/carcinoma in situ

pTis

 

D

Adenokarsinom

Adenokarsinom

pT1

Infiltrasjon i submucosa

*Tidligere også kalt intramucosalt karsinom