Forside  6 Diagnostikk og utredning  

6 Diagnostikk og utredning

6.2 Tykktarmskreft

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2644
 • ISBN - 978-82-8081-505-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 20.06.2017
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 11.08.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Koloskopi med biopsi er primær metode for diagnostikk av tykktarmskreft
Ved ufullstendig koloskopi er CT-kolografi indisert som komplementær metode A
CT-kolografi er et alternativ til koloskopi for deteksjon av kolorektale lesjoner ≥1cm A
CT-kolografi kan utføres som primærundersøkelse hos pasienter > 75 år med redusert funksjonsnivå og/eller alvorlig komorbiditet i stedet for koloskopi C
CT-thorax, abdomen og bekken er basis for vurdering av TNM-status D

Primærdiagnostikk

Koloskopi er primær metode for utredning av mulig tykktarmskreft. Diagnosen stilles ved biopsi. For opptil 10 % av pasientene vil koloskopi være ufullstendig på grunn av dårlig tømning, smertefull prosedyre, obstruksjon av lumen eller vanskelig instrumentering (100).

Bildediagnostiske metoder har fått økende betydning både for primærdiagnostikk og preoperativ kartlegging av erkjent kreft (101-103). CT-kolografi har erstattet røntgen av kolon (104), og er nå blitt etablert som en likeverdig metode som koloskopi for deteksjon av lesjoner ≥ 10mm (105-107). For små polypper (6–9mm) faller treffsikkerheten, og koloskopi er foreløpig bedre enn CT-kolografi (108). For å sikre høy kvalitet på CT-kolografi er det viktig å etablere nasjonale kurs og standarder (109).

Ved ufullstendig koloskopi, vil CT-kolografi kartlegge proksimale tykktarm. CT- kolografi som vil inkludere CT thorax abdomen bekken, bør ideelt sett utføres på samme tarmtømning (110).

Pasienter med alarmsymptomer bør primært undersøkes med koloskopi, mens eldre, skrøpelige pasienter med redusert allmentilstand bør vurderes for CT-kolografi primært, som er mindre invasiv og tolereres bedre av pasienter med øket komorbiditet (111). Hvis tumor påvises ved CT-kolografi, bør koloskopi med biopsi utføres samme dag på samme tarmtømning.

Mellom 15- 30 % av pasienter med tykk- og endetarmskreft debuterer med akutte obstruktive symptomer, perforasjon eller blødning (112). CT Abdomen spiller i denne situasjonen en viktig rolle for å bestemme videre valg av behandling.

Preoperativ utredning

Ved mistanke om kolonkreft vil preoperativ utredning med CT Thorax abdomen bekken kartlegge TNM status og relevant karanatomi. CT-kolografi kan inkluderes for å få et detaljert kart over tumor i tykktarm, med eventuell relasjon til synkron tumor og signifikante polypper før valg av strategi ved laparoskopisk reseksjon (113).

Lokal stadieinndeling (T-status)

T-status er en viktig prognostisk faktor (114). CT kan differensiere mellom T1/T2 og T3/T4 svulster, noe som vil kunne få stor betydning hvis neoadjuvant behandling blir etablert praksis (115).

Lokoregionale lymfeknuter (N-status)

Den radiologiske vurderingen av lymfeknuter er fortsatt vanskelig. Bruk av størrelseskriterier har vist seg å være usikker (116). Det er uvisst om morfologiske kriterier som er tatt i bruk ved endetarmskreft (117;118), vil bidra til øket treffsikkerhet i N-status.

Kartlegging av metastaser (M-status)

CT har vist stor nøyaktighet for påvising av metastaser (119), der spedning til lever og lunger utgjør de vanligste lokalisasjoner. Spredning til lymfeknuter utenfor reseksjonsområdet, til peritoneum og oment, andre parenchymatøse organer i abdomen og skjelett inngår i metastasescreeningen.

Lever: Uavklart leverlesjon ved innledende CT undersøkelse, vil kunne karakteriseres nærmere med ultralyd med iv kontrast hvis de akustiske forholdene er gode. En fordel med ultralydskontrast er at den kan gis også til pasienter med nyresvikt (120).

Når det forekommer flere uavklarte leverlesjoner, og lesjonene i tillegg er små, er karakteristikk og deteksjon med MR med diffusjon og leverspesifikt kontrastmiddel å foretrekke (121). Ved preoperativ planlegging før metastasekirurgi, vil MR være en robust metode, også ved steatose som forekommer i stor grad etter kjemoterapi, og for deteksjon av metastaser <1 cm (122).

Lunger: Lungemetastaser kan detekteres med høy sensitivitet med CT Thorax. Selv om spesifisiteten kan være lav (20–74 %), vil en basisundersøkelse være et meget godt grunnlag for videre oppfølging (123).