Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 12. januar 2021
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 8. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - IS-2971
 • ISBN - 978-82-8081-633-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 12.01.2021
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 20.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

6.1 Polypper: typer, morfologi, dysplasi og kreftutvikling

Det er to hovedkategorier av polypper i tykktarmen – adenomer og sagtakkete (engelsk: serrated) lesjoner. Sagtakkete lesjoner deles inn i hyperplastiske polypper (HP), bredbasete sagtakkete lesjoner med eller uten cytologisk dysplasi, og tradisjonelle sagtakkete adenomer (TSA). Klassifikasjonen baserer seg på WHO sin nyeste oppdatering i 2019 (56).

Adenomer

Adenomene er neoplastiske med et potensiale for utvikling til kreft.

De fleste tilfeller av tykk- og endetarmskreft (CRC) utvikles fra adenomer, men de færreste adenomer (<10 %) blir til cancer. 2/3 av adenomene viser tegn til regresjon i løpet av 2–3 år (57-59) og 2–14 % forsvinner fullstendig (60). Inntil 25 % av 50-årige og halvparten av 70-årige nordmenn har adenomer (61). Potensialet for forebygging av CRC ved polyppektomi er større i venstre enn i høyre halvdel av tykktarmen. Risikoen for CRC etter polypektomi synes å være avhengig av lesjonens størrelse, vekstmønster og dysplasigrad i tillegg til antall adenomer (62).

Vanlige adenomer inndeles etter vekstmønster i tubulære, villøse og tubulovilløse og graderes etter grad av atypi/dysplasi (se tabell 1)

Hyperplastiske polypper

Hyperplastiske polypper er ikke-neoplastiske og man antar at små (< 5mm) HP i rektum ikke har malignitetspotensiale. Det er usikkert om store (≥10mm) HP kan være forløpere for bedbasete sagtakkete lesjoner (se 6.1.3) og dermed kan være forløpere for CRC (63). Det som tidligere ble omtalt som «Hyperplastisk polyppose syndrom» kalles nå «sagtakket  polyppose syndrom» og ansees som et syndrom med mange og/eller store sagtakkede polypper og økt malignitetspotensiale, selv om det er noe uklart om de sagtakkede polypper blir maligne, eller om det er en generell økt risiko for kolorektal kreft for individene med slike polypper (se pkt 5.2.2). I to studier var 5-års risiko for CRC 2–7 % hos pasienter med sagtakket polyppose syndrom som inngikk i et kontrollprogram med koloskopi (64;65).

Bredbasete sagtakkete lesjoner(BSL)

Bredbasete sagtakkete lesjoner har potensiale for utvikling av kreft via den såkalte "serrated pathway" (66;67).

BSL  er ofte flatt voksende, bredbasete lesjoner, lett å overse ved koloskopi (de fleste er mindre enn 5–10 mm), og det kan være vanskelig å se tydelig overgang mellom lesjonen og normal slimhinne. De er oftest lokalisert i proksimale del av tykktarmen og kan være vanskelige å fjerne komplett med slyngereseksjon (68). Disse viser ofte hypermethylering i genpromotorer som gir hemming av viktige tumor suppressor gener og manglende ekspresjon av reparasjons proteiner («deficient mismatch repair», dMMR), og som kan gi økt utvikling av kreft. Noen BSL vil inneholde dysplastiske foci. Det er noe usikkert om små sagtakkete lesjoner gir økt risiko for utvikling av kreft, men større lesjoner (≥ 10 mm) synes ganske sikkert å gi øket risiko for kreft (69;70).

Tradisjonelt sagtakket adenom

Tradisjonelt sagtakket adenom: Ser ut som stilket polypp eller litt bredere/høyere (eksofytisk/filiform), men kan også være flate. De er sjeldne, sitter oftest på venstre side / rektum. Videre synes de ikke å progrediere gjennom de samme signalveiene som bredbasete sagtakkete polypper, slik at de synes ikke ha like stor sannsynlighet for å utvikle kreft som den bredbasede varianten (69;71).

Tabell I: Klassifisering av lesjoner

 

Betegnelse anbefalt av WHO (72)

Tidligere betegnelse

TNM

Kommentar

A

Adenom med lavgradig intraepitelial neoplasi

Adenom med lett-moderat dysplasi

 

 

B

Adenom med høygradig intraepitelial neoplasi*

Adenom med grov dysplasi/carcinoma in situ

pTis

 

D

Adenokarsinom

Adenokarsinom

pT1

Infiltrasjon i submucosa

*Tidligere også kalt intramucosalt karsinom