1.2.1 Retningslinjer ved innkomst til avdelingen

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
 1. Ved dødsfall utenfor sykehus, må pårørende bli stimulert til å følge barnet til mottakelse/barneavdeling.
  Dersom bare en av foreldrene er til stede i hjemmet, skal øvrige pårørende varsles/tilkalles. Søsken bør være sammen med foreldrene på sykehuset.
 2. Under pågående rescusitering/prøvetaking av barnet, bør pårørende få egnet rom de kan oppholde seg på. La ikke foreldre eller søsken være alene denne dagen (unntak: dersom familien ønsker å være alene med barnet ved avskjed). Tilby noe å drikke.
  Det personalet som møter pårørende første dagen, bør være de samme som møter familien i hele oppfølgingsarbeidet. Det bør være undersøkende lege som, etter rescusitering, formidler dødsbudskapet til familien.
 3. Barnet innskrives som pasient, og det opptas vanlig journal.
  Legen foretar de nødvendige prøvene (se kapittel 1.2.3 Journalopptak og prøvetakning ved innleggelse i barneklinikk) og undersøkelsene av barnet og tar deretter kontakt med politiet. Telefonbeskjed er tilstrekkelig.
 4. Hvis mor ammer, tilby evt. Parlodel eller lignende for hemming av melkeproduksjon.
  OBS: fare for graviditet dersom en ikke bruker prevensjon.
 5. Tilby far/mor sykemelding. Individuelle løsninger.
  Beroligende midler løser ikke familiens sorg, men tilbud om innsovningsmidler for noen netter kan være aktuelt. OBS: Beroligende midler kan virke mot sin hensikt og forsterke sjokket.
 6. Informer om forestående obduksjon. Obduksjon kan ofte belyse dødsfallet og spare pårørende for unødige spekulasjoner. Informer godt om dette. Ved plutselig, uventet sped- og småbarnsdød begjæres rettsmedisinsk obduksjon (Se informasjonsskrivet "Obduksjon av fostre og barn – en orientering til foreldre". Informasjonsskrivet bør også deles ut til pårørende. Les mer om obduksjon i kapittel 1.3 Obduksjonsrutiner ved krybbedød
 7. Det er obligatorisk plikt for helsetjenesten å tilby frivillig dødsstedsundersøkelse ved tilfeller av plutselig død hos barn i alderen 0 til og med 3 år. Tilbudet er organisert av Folkehelseinstituttet.
 8. Rundskriv fra Riksadvokaten 2/2011: Etterforskningsplikt barn og unge under 18 år. (Erstatter rundskriv fra Riksadvokaten 2420/89, Del-II -nr. 4/1991).

Les om retningslinjer for dødsstedsundersøkelser.

Les om informasjon til pårørende/samtykke.