1 Akutt  

1.3 Obduksjonsrutiner ved krybbedød

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
  1. Det skal alltid utføres rettslig obduksjon
  2. Barnet skal legges inn ved nærmeste sykehus og politiet varsles.(Melding om unaturlig dødsfall, legeloven § 41).
    Politiet rekvirerer rettslig likundersøkelse med henvisning til sykejournal
  3. Politiet skal normalt avvente resultater av den rettsmedisinske obduksjonen. Dersom denne ikke gir mistanke om unaturlig død, skal politiet avslutte sitt engasjement. Politiet skal ikke sende melding til de pårørende om at saken er henlagt fordi forholdet ikke er straffbart.
  4. De rettsmedisinske sakkyndige meddeler resultatet direkte til sykehuset, som har ansvaret for å videreformidle informasjon til de pårørende.
  5. All videre oppfølging av foreldre og pårørende skal skje gjennom helsevesenet - d.v.s. sykehus og primærhelsetjeneste (se kapittel 1.4)
Husk å informere pårørende godt om den forestående obduksjonen. Gi dem også skriftlig informasjon ved hjelp av brosjyren "Obduksjon av fostre og barn - en orientering til foreldre"**

**Lenke til brosjyren: Obduksjon av fostre og barn - en orientering til foreldre

Obduksjonsrutinene ved krybbedød er regulert i rundskriv fra Riksadvokaten Nr. R.2420/89 av 21. november 1991 og av rundskriv fra Helsedirektoratet, Nr. IK-22/92 av 1. juli 1992.  Les mer om obduksjon.

Med disse retningslinjene oppfylles to viktige hensyn:

  • Rettssikkerheten er ivaretatt og man unngår folkesnakk
  • Helsevesenet gis ansvar for oppfølging av familiene

Viktig å merke seg!

Når det utføres rettslig obduksjon etter straffeprosesslovens § 228, forskrift § 1, plutselig uventet død, skal avdødes pårørende varsles og gis høve til å uttale seg om obduksjon. I og med at politiet etter de nye retningslinjene vanligvis ikke har direkte kontakt med familien, er det viktig at legen informerer om dette. Familien kan altså ytre ønske om at det ikke gjøres obduksjon, men det er politiet som til syvende og sist tar avgjørelsen. De fleste familier ønsker for øvrig obduksjon. Obduksjonshyppigheten ved SIDS er knapt 90 % i Norge. 

Krybbedød definisjon

Krybbedød – sudden infant death syndrome (SIDS) – er plutselig død i spedbarnsalder som er uforklarlig etter gjennomgang av sykehistorien, undersøkelse av omstendighetene ved dødsfallet og obduksjonen. Definisjon (Stavanger 1994).

 
Roller