1 Akutt  

1.6 Sykehusets ansvar for videre oppfølging

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
I Helsedirektoratets rundskriv nr. IK-22/92* pålegges sykehuset å utarbeide rutiner for ”…informasjon og oppfølging av de pårørende”.

* Helsedirektoratets rundskriv nr. IK-22/92

Gjennom dette rundskrivet gis sykehuset primæransvar for å sikre at videre oppfølging skjer enten ved sykehuset og/eller i primærhelsetjenesten. Videre oppfølging betyr i denne sammenheng å aktivt tilby etterlatte informasjon og oppfølging etter at begravelsen har funnet sted.

Derfor må det allerede i akuttfasen planlegges hva denne videre oppfølgingen skal bestå i. Kapittel 2 i Krybbedødspermen beskriver helsevesenets ansvarsfordeling med hensyn til den videre oppfølgingen, og gir videre forslag til rutiner for god oppfølging av etterlatte som har mistet sitt barn.

Skriftlige rutiner
Forskningsprosjektet ”Omsorg for etterlatte ved brå, uventet død. Evaluering av behov, tilbud og tiltak” (Dyregrov, Nordanger og Dyregrov 2000) dokumenterer hvordan skriftlige rutiner for informasjon og oppfølging i sykehus sikrer bedre, og mindre tilfeldig ivaretakelse av pårørende/familier som har mistet et barn.

Helsedirektoratets rundskriv fra 1992 sier at primær/kommunehelsetjenesten bør utarbeide rutiner for oppfølging. Gjennom Krybbedødspermen tilbys helsevesenet skriftlige rutiner for mottak og oppfølging av pårørende ved krybbedød og andre barnedødsfall. Skriftlige rutiner for hvilken hjelp som skal gis skaper trygghet for personalet og kommuniserer til de etterlatte hva de kan forvente seg av oppfølging.

 
Roller