2.1 Ansvarsfordeling i helsevesenet ved oppfølging

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Sykehuset har primæransvar for oppfølging av familier som mister barn.

I Helsedirektoratets rundskriv nr. IK-22/92 pålegges sykehuset å utarbeide rutiner for «adekvat utredning av dødsårsak og for informasjon og oppfølging av de pårørende».

 Ansvarsfordeling

 • I praksis blir familien ofte fulgt opp av lege og/eller sykepleier i sykehusavdelingen. Noen steder faller oppfølgingen på sosionom eller sykehusprest. Husk at pårørende kan være foreldre, søsken, besteforeldre eller andre nære som ønsker å inkluderes i oppfølgingsarbeidet.
 • Der geografiske avstander gjør det vanskelig med oppfølging av pårørende fra sykehuset, har sykehuset ansvar for å sikre at familien blir fulgt opp av andre helseinstitusjoner som helsesøster, primærlege m.fl.
 • Helsesøster/primærlege vil imidlertid være viktige personer ved nytt svangerskap og spedbarnsperiode. Helsesøster kan også være en nøkkelperson i oppfølging av søsken.

Minimumskrav til oppfølging fra sykehus

 • Helsepersonellet på sykehuset har ansvar for og skal ta initiativ til videre oppfølging. Det er ikke godt nok å be foreldrene ringe dersom de har behov for det.
 • Sykehusets lege pålegges minimum en samtale «så snart obduksjonsrapporten foreligger». Legen vurderer videre behov for oppfølging.
 • Pårørende skal få kontaktperson på sykehuset som har et visst minimum av oppgaver:
  • informere om støttegrupper
  • formidle kontakt med foreldreforeninger
  • kontaktperson på hjemstedet
  • tilby støttesamtaler med fagpersonell enten i sykehuset eller kommunehelsetjenesten (se 2.3.2 «Fokus for videre oppfølging»)
  • varsle den lokale helsetjenesten (fast-/behandlende lege/helsestasjonen) om dødsfallet og behovet for oppfølging
 • Reiseutgifter i forbindelse med etterlattesamtaler dekkes ikke i henhold til folketrygdlovens § 2–6.

(jfr. Rundskriv IK 22/92)

 

 
Roller
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Helsesøster
 • Allmennlege