2.5 Ta vare på personalet

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Det er tøft å gå i møte med tragedien når barn dør. Det koster å være profesjonelt til stede for den etterlatte familien som akkurat har mistet det kjæreste de har. Kanskje er det spesielt tøft for akuttpersonell som gang på gang møter krisen uten å få se at menneskene som en har vært involvert i, igjen finner fotfeste i livet sitt.

Rutiner gir trygghet
De fleste som tar imot barn som er døde/døende, og som skal møte de pårørende, vil føle at dette er en tung og vanskelig oppgave. Følelsen av hjelpeløshet og usikkerhet er ofte tilstede. Det er energikrevende å møte mennesker i slike situasjoner, til tross for lang livs- eller yrkeserfaring. Særlig kan det være tungt når en selv har småbarn hjemme eller har lignende erfaringer fra privatlivet sitt.

Det er av stor betydning at avdelingen har en gjennomtenkt plan for hvordan en slik akutt situasjon skal håndteres, og at personalet har kunnskap om vanlige reaksjoner hos pårørende. Avdelingen bør ha en kompetanseplan for opplæring av nyansatte/nyutdannede sykepleiere i forhold til møtet med familier som har mistet sitt barn brått og uventet. Bruk Krybbedødspermen som veileder for å skape gode rutiner for akutt mottak og oppfølging av familier. Sørg for at alle ansatte er kjent med disse rutinene – skriftlige rutiner og definerte arbeidsoppgaver skaper trygghet og forutsigbarhet.

Debriefing
Et godt og støttende arbeidsmiljø er vesentlig for hvordan ansatte håndterer kriser og tragiske dødsfall. Gi alltid rom for at personell, som har vært involvert i mottagelsen ved tragiske dødsfall, får ventilere sine opplevelser og reaksjoner. La det også gå litt tid før de går inn i andre arbeidsoppgaver. Slik debriefing bør gjøres umiddelbart og før arbeidsdagen deres er ferdig. Er det vanskelig å finne tid til dette samme dag, må dette gjøres en annen dag i nær fremtid. Ellers kan tøffe opplevelser og gnagende tanker ”hope seg opp”. Et viktig element i slik debriefing er å lufte frustrasjoner over det en har sagt og gjort, og få tilbakemeldinger på det en har gjort og de dilemmaene en sto oppe i. Det bør også gis tilbud om veiledning av personalet. På denne måten bidrar avdelingen i å forebygge unødvendig slitasje og utbrenthet blant ansatte, se www.kriser.no for mer informasjon.