Alle anbefalinger

  1.1 Når et barn meldes med diagnose krybbedød eller annen plutselig barnedød – hva skjer?

  Husk at dere møter personer i krise og bunnløs sorg. Dere har ikke alle svarene og kan heller ikke forventes å ha det. Lytt til familien og vær støttende uansett hvilke reaksjoner som måtte komme.

  1.2.2 Retningslinjer for ivaretakelse av familien

  Være åpen og lyttende i forhold de etterlattes tanker, følelser og reaksjoner. Gi bekreftelse og anerkjennelse på deres opplevelser!

  1.2.3 Journalopptak og prøvetakning ved innleggellse i barneklinikk

  Foreldre må ikke bli sittende alene under undersøkelsen av barnet. I ettertid vil sterke inntrykk fra disse timene bli husket.

  1.3 Obduksjonsrutiner ved krybbedød
  1. Det skal alltid utføres rettslig obduksjon
  2. Barnet skal legges inn ved nærmeste sykehus og politiet varsles.(Melding om unaturlig dødsfall, legeloven § 41).
   Politiet rekvirerer rettslig likundersøkelse med henvisning til sykejournal
  3. Politiet skal normalt avvente resultater av den rettsmedisinske obduksjonen. Dersom denne ikke gir mistanke om unaturlig død, skal politiet avslutte sitt engasjement. Politiet skal ikke sende melding til de pårørende om at saken er henlagt fordi forholdet ikke er straffbart.
  4. De rettsmedisinske sakkyndige meddeler resultatet direkte til sykehuset, som har ansvaret for å videreformidle informasjon til de pårørende.
  5. All videre oppfølging av foreldre og pårørende skal skje gjennom helsevesenet - d.v.s. sykehus og primærhelsetjeneste (se kapittel 1.4)
  Husk å informere pårørende godt om den forestående obduksjonen. Gi dem også skriftlig informasjon ved hjelp av brosjyren "Obduksjon av fostre og barn - en orientering til foreldre"**

  **Lenke til brosjyren: Obduksjon av fostre og barn - en orientering til foreldre

  1.5 Utfyllende veileder for ivaretakelse av familien

  Avtal alltid tid for ny samtale, og gjør avtalen skriftlig. Noter deg alltid fornavn, eventuelle søskens navn og de hovedpunktene familien er mest opptatt av/sliter mest med til neste samtale.

  Informasjon må gjentas flere ganger. Gi ut skriftlig informasjonsmateriell!

  For videre oppfølging, se del to ”Videre oppfølging i sykehus og kommunehelsetjenesten”.

  1.6 Sykehusets ansvar for videre oppfølging
  I Helsedirektoratets rundskriv nr. IK-22/92* pålegges sykehuset å utarbeide rutiner for ”…informasjon og oppfølging av de pårørende”.

  * Helsedirektoratets rundskriv nr. IK-22/92

  2.1 Ansvarsfordeling i helsevesenet ved oppfølging
  Sykehuset har primæransvar for oppfølging av familier som mister barn.
  2.2.2 Helsesøster i møte med skole og barnehage
  Kontakt gjerne sykehuset eller Landsforeningen uventet barnedød for råd og veiledning samt brosjyremateriell. Oversikt over tilgjengelige brosjyrer og hefter vedrørende sorgarbeid og forebygging av plutselig spedbarnsdød, samt bestillingsskjema, finnes her*.

  *http://www.lub.no/artikler/bestill-brosjyrer

  2.3.2 Fokus i videre samtaler
  Foreldre og søsken kan innkalles sammen til samtale, men det må være mulig for både barn og foreldre å snakke noe alene. Dette kan gjøres ved at det er to sykepleiere tilstede i samtalen og at den ene tar søsken med seg til et lekerom/samtalerom tilpasset barn/ungdom. I fellessamtalen bør fokuset være på barna og samtalen være slik at de forstår og har nytte av det som tas opp.
  2.3.3 Oppfølgingssamtaler - hvor ofte?
  Det er individuelt hvor lenge familien har behov for oppfølging fra helsepersonell. Husk at sorgarbeidet ofte krever mer tid enn vi tror!
  2.4.2 Familiens sosiale nettverk

  For mer kunnskap om hvordan det sosiale nettverket kan være til støttende hjelp og omsorg for etterlatte familier, se Landsforeningen uventet barnedød og informasjonsheftene Plutselige dødsfall – hvordan kan du hjelpe?, Skolebarn og sorg og Ungdom og sorg.

  2.4.3 Oppfølging fra foreldreforening - et supplement til profesjonell hjelp
  Foreldreforeningens oppfølging er et supplement til kontakten med de profesjonelle, ikke en erstatning!