14.3Flytting

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Flytting mellom kommuner bør planlegges i god tid og involvere både kommuner og spesialisthelsetjenester i fraflytnings- og tilflytningsområdet. D
Ansvarlig behandler bør bistå pasienten med planlegging av flytting. D

En hver borger har rett til å bevege seg fritt og fritt velge sitt bosted (191) med mindre det er gjort unntak i lov. Pasientrettighetsloven (7) setter noen begrensninger i retten til fritt sykehusvalg for pasienter i LAR ved oppstart, dersom dette kan svekke formålet med behandlingen. I situasjoner der pasienter i LAR trenger å bytte behandlingssted i forbindelse med flytting, gjelder dette ikke

Pasienter i LAR vil ofte ha et omfattende behov for tjenester fra ulike deler av hjelpeapparatet, både i spesialisthelsetjenesten og kommunen. Etablering av stabile og varige relasjoner er til hjelp for gode rehabiliteringsløp for den enkelte. Like viktig er det å planlegge overføringer av oppgaver mellom kommuner når pasienter i LAR ønsker å flytte.

Når det gjelder bistand fra kommunen, er utgangspunktet at det ikke finnes regler som begrenser retten til å velge bosted. I praksis kan imidlertid flytting innebære at tilflyttingskommunen vil måtte bruke noe tid på å få etablert et forsvarlig tilbud til pasienten. Tilbudet i tilflyttingskommunen blir derfor ikke nødvendigvis like godt som det pasienten har i den kommunen han flytter fra. Noe av grunnen til dette er at dagens sosialtjenestelov (9) ikke gir pasientene konkrete rettigheter, for eksempel til bolig. Det er også et krav at man må oppholde seg i kommunen for å få rett til tjenester etter loven. På den annen side vil enhver kommune være forpliktet til å tilrettelegge et forsvarlig tjenestetilbud til dem som har rettigheter etter loven.

Flytting mellom kommuner for pasienter med stort behov for pleie og omsorgstjenester har vært et problem. I 1999 ble det derfor laget et rundskriv (192) som slår fast at i de tilfeller hvor muligheten til å gjennomføre flyttingen forutsetter at tilflyttingskommunen behandler søknaden og fatter vedtak før søkeren faktisk flytter, kan en kommune ikke avvise eller avslå en søknad om tjenester med den begrunnelse at vedkommende ikke bor eller oppholder seg i kommunen på søknadstidspunktet.

For pasienter i LAR vil det være avgjørende for flytting mellom kommuner at tjenestetilbudet i tilflytningskommunen planlegges godt for å forhindre mulige avbrudd i behandling og rehabiliteringstiltak. En godt planlagt flytting, der både fraflyttings- og tilflytningskommunen samarbeider, vil kunne sikre at det ikke oppstår kritiske brudd i tjenestetilbudet. Det er også naturlig at ansvaret for behandlingen i spesialisthelsetjenesten overføres til den virksomheten som har et områdeansvar for LAR i tilflytningskommunen.