Prosedyre: B. Oppstartsregime metadon

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Det er ikke identifisert forskning som viser ulik effekt av ulike oppstartsregimer i substitusjonsbehandling. Praksis varier derfor fra land til land. Prosedyren under er basert på erfaringer utviklet i LAR-sentrene i Norge og vedtatt med konsensus på nasjonalt kontaktmøte for LAR-sentrene 4 desember 2008.

B. Oppstartsregime metadon

Hovedregelen er at poliklinisk oppstart med metadon med forskrivning av fastlege og utlevering i apotek ikke anbefales på grunn av forhøyet dødelighetsrisiko de første 14 dagene av oppstarten. Oppstart med metadon krever derfor forsterket kontroll og sikkerhet.

Oppstart kan skje etter faste skjemaer for rask, middels og langsom opptrapping. Doseøkningen bør ikke overstige 10 mg hver gang.

Hvis poliklinisk oppstart velges, må pasienten på forhånd ha avsluttet sitt forbruk av alle andre rusmidler enn opioider. Dette skal dokumenteres med en urinprøve levert uken i forveien.

Noen pasienter trenger innleggelse for skjerming helgen før oppstart. Dette kan være en god tilleggsstrategi for å sikre oppstarten. Pasienten møter til avtalt oppstart, vanligvis mandag. Pasienten må redegjøre for inntak av rusmidler i tiden før oppstart, og det forsikres om at inntak av opioider ikke har funnet sted de siste 12 timene.

B1 Poliklinisk oppstart på metadon hos fastlege i samarbeid med ruspoliklinikk

Dersom slik oppstart velges, skal pasienten være helt avvendt fra benzodiazepiner og sentralstimulerende midler, sikret ved negative urinprøver forut for oppstart. Pasienten skal ha negative prøver også på opioider, uten tydelige abstinenssymptomer. En velger i så fall skjema for langsom opptrapping som vist nedenfor. Det må sikres en utleveringsordning med observasjon av pasienten i to timer etter inntak den første uken.

B2 Oppstart på metadon ved fremmøte i ruspoliklinikk

Det brukes to opptrappingsskjemaer, ett for langsom opptrapping av pasienter som er avvent (negative prøver også på opioider, uten tydelige abstinenssymptomer) og ett for raskere opptrapping for pasienter i en aktiv bruksperiode av opioid.

B3 Oppstart på metadon i institusjon

Ved oppstart av pasient som er fullstendig avvendt (innsatt i fengsel, pasient i rusinstitusjon), brukes langsom opptrappingsplan. Eventuelt brukes en ennå langsommere opptrapping enn det som er skissert under, for å unngå at pasienten blir påvirket.

Dersom pasienten er avvendt, men tiden etter bruk er kort, velges middels rask opptrapping.

Ved oppstart av pasient som har aktiv bruk av opioider, velges rask opptrapping. Om pasienten er sterkt abstinent, kan ekstra rask opptrapping benyttes.

B4 Langsom oppstart i institusjon, fullstendig avvendt pasient

Dag 1-3: 20 mg metadon  
Dag 4-6: 30 mg metadon  
Dag 7-9: 40 mg metadon  
Dag 10-12: 50 mg metadon  
Dag 13-15: 60 mg metadon  
Dag 16-18: 70 mg metadon  
Dag 19: 80 mg metadon  

Pasienten fortsetter deretter med 80 mg metadon til annet bestemmes av lege. Hvis pasienten under opptrappingen på noen måte virker søvnig eller fremstår ruspåvirket, må opptrappingen skje ennå langsommere.

De fem første dagene observeres pasienten 2 timer.

B5 Middels raskt oppstart i institusjon, ikke fullstendig avvendt pasient

Dag 1-3: 30 mg metadon  

Deretter som ved langsom opptrapping.

De fem første dagene observeres pasienten 2 timer.

B6 Raskt oppstart i institusjon, pasient tilvendt opioider, pågående bruk av opioid

Er oftest aktuelt ved overgang fra forskrivning av andre opioider og skal da være dokumentert av forskrivende lege. NB! Det skal være minimum 12 timer siden siste opiatinntak.

Dag 1: 30 mg metadon Observeres i 2 timer. 10 mg til ved behov.
Observeres deretter 1 time.
Dag 2: 40 mg metadon Observeres 2 timer. 10 mg til ved behov.
Observeres deretter 1 time.
Dag 3: 50 mg metadon Observeres 2 timer. 10 mg til ved behov.
Observeres deretter 1 time.
Dag 4: 60 mg metadon Observeres 2 timer. 10 mg til ved behov.
Observeres deretter 1 time.
Dag 5: 70 mg metadon

Observeres 2 timer. 10 mg til ved behov

Pasienten fortsetter deretter med 80 mg metadon daglig. Eventuell doseendring foretas på bakgrunn av legens vurdering av pasientens abstinenssymptomer.