Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 16. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2860
 • ISBN - 978-82-8081-608-5
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 28.04.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

ACO – Cellegiftkombinasjonen doksorubicin (Adriamycin®), syklofosfamid og vinkristin (Oncovin®)

ACTH – Adrenokortikotropt hormon

ADH – Antidiuretisk hormon

ALAT – Alanin amino-transferase

ALK – Anaplastisk lymfom kinase

ALP – Alkalisk fosfatase

APC – Argon plasma koagulasjon

ASAT – Aspartat amino-transferase

AUC – Doseberegningsmåte for cellegift (karboplatin) (Area under curve)

AV – Arteriovenøs

BRAF – En serin/treonin-kinase som er et protoonkogen bl.a. i lungekreft (Rapidly Accelerated Fibrosarcoma type B)

BSC – Ikke tumorrettet støttebehandling (Best supportive care)

CA125 – Tumormarkør (cancer antigen 125)

CCG – Cellegiftkombinasjonen liposomal doksorubicin (Caelyx), karboplatin, og gemcitabin

CD56 – Overflatemarkør for nevroendokrine celler

CEA – Tumormarkør (carcinogent embryonalt antigen)

CK5/6 – Overflatemarkør for plateepitelkarsinomceller

CNS – Hjerne og ryggmarg (Central nervous system)

CPET – Preoperativ belastningstest (Cardiopulmonary exercise testing)

CR – Komplett respons (Complete response)

CT – Computer tomografi

cTNM – Klinisk TNM (Clinical TNM)

CTV – Makroskopisk tumorvev og subklinisk sykdom som tegnes inn ved stråleplanlegging (Clinical target volume)

DLCO – Gassdiffusjonskapasitet bedømt ved transferfaktor for CO (Diffusing capacity of the lung for carbon monoxide), synonymt med TLCO

EBUS – Endobronkial ultralydundersøkelse (Endobronchial ultrasound)

EBUS-FNAC – Endobronkial ultralydundersøkelse med fin-nåls-aspirasjonscytologi (Endobronchial ultrasound with fine needle aspiration cytology)

ECOG – Klassifikasjonssystem for funksjonsvurdering (Eastern cooperative oncology group)

EGFR – Epidermal vekstfaktorreseptor (Epidermal growth factor receptor)

EKG – Elektrokardiogram

EML4-ALK – Fusjonsgenet echinoderm microtubule-associated protein-like 4 (EML4) gene og anaplastic lymphoma kinase (ALK)

EPP – Ekstrapulmonal pleurektomi

ESMO – European society of medical oncology

EUS – Ultralydundersøkelse via øsofagoskopi (Esophageal ultrasound)

EUS-FNAC – Ultralydundersøkelse via øsofagoskopi med fin-nåls-aspirasjonscytologi (Esophageal ultrasound with fine needle aspiration cytology)

FDG – 18-fluor deoksy gluokose (substrat ved PET-undersøkelse)

FEV1 – Forsert ekspirasjonsvolum i ett sekund (Forced expiratory volume in 1 second)

FISH – Fluorescens in situ hybridisering

FNAC – Fin-nåls-aspirasjonscytologi (Fine needle aspiration cytology)

G-CSF – Beinmargsstimulerende stoff (Granulocyte colony stimulating factor)

GTV – Makroskopisk tumorvev som tegnes inn ved stråleplanlegging (Gross tumour volume)

Gy – Dosebenevning for ioniserende stråling (Grey)

Hb – Hemoglobin

HE – Hematoxylin-eosin

HER2 – Human epidermal vekstfaktorreseptor 2

HPV – Humant papillomavirus

HR – Hazard ratio

HU – Houndsfield units

IHK – Immunhistokjemi, antistoff-basert fargemetode for patologisk diagnostikk av vevssnitt (Immunohistochemistry)

IMRT – Intensitetsmodulert stråleterapi (Intensity Modulated Radiotherapy)

ITV – Makroskopisk tumorvev, subklinisk sykdom, og indre bevegelsesutslag som tegnes inn ved stråleplanlegging (Internal target volume)

KOLS – Kronisk obstruktiv lungesykdom

KRAS – Produktet av et protoonkogen (Kirsten rat sarcoma virus-protein)

LD – Laktat dehydrogenase

LIS – Legemiddelinnkjøpssamarbeid (egentlig navn nå er Avdeling for legemiddelinnkjøp i HINAS (Helseforetakenes innkjøpsservice AS)

Lkc – Leukocytter

MPM – Malignt pleuralt mesoteliom

MR – Magnetisk resonansavbildning

Mut- – Mutasjons-negativ

Mut+ – Mutasjons-positiv

NaCl – Natriumklorid

NCCN – National Comprehensive Cancer Network

Nd-YAG – Laser med neodymium-doped yttrium aluminium garnet

NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence

NLCG – Norsk lungekreftgruppe (Norwegian lung cancer group)

NOS – Histologisk subtype ikke sikkert definert (not otherwise specified)

NSCC – Ikke-småcellet karsinom (Non-small cell carcinoma)

NSCLC – Ikke-småcellet lungekreft (Non-small cell lung cancer)

NSE – Neuron-spesifikk enolase

OS – Totaloverlevelse (Overall survival)

OUS – Oslo universitetssykehus

PCI – Profylaktisk hjernebestråling (Prophylactic cranial irradiation)

PD – Progressiv sykdom (Progressive disease)

PD1 – Programmed cell death protein 1

PD-L1 – Programmed cell death ligand 1

PET – Positron emisjons-tomografi

PET-CT – PET koblet til CT

PFS – Progresjonsfri overlevelse (Progression free survival)

PODLCO – Postoperativ DLCO

POFEV1 – Postoperativ FEV1

proGRP – Serummarkør for SCLC (pro-gastrin releasing peptide)

pTNM – Patologisk definert TNM (postoperativt) (Pathological TNM)

PTV – Det volumet som skal ha forskrevet stråledose (Planning target volume)

PV – Cellegiftkombinasjonen cisplatin og etoposid

R0 – Mikroskopisk frie reseksjonsrender

R1 – Mikroskopisk restsykdom i reseksjonsrender

R2 – Makroskopisk restsykdom i reseksjonsrender

RATS – Robotassistert torakoskopi

RFA – Radiofrekvensablasjon

ROS1 – Et protoonkogen, reseptor tyrosin kinase (c-ros oncogene 1)

RR – Responsrate

RT – Strålebehandling (Radioterapi)

Rtg – Røntgen

SaO2 – Oksygenmetning (Saturation level of oxygen in hemoglobin)

SBRT – Stereotaktisk strålebehandling utenfor hjernen (Stereotactic body radiation therapy)

SCLC – Småcellet lungekreft (Small cell lung cancer)

SCLC-ED – SCLC utbredt sykdom (SCLC-extended disease)

SCLC-LD – SCLC begrenset sykdom (SCLC-limited disease)

SD – Stabil sykdom (Stable disease)

SIADH – Uhensiktsmessig høy sekresjon av antidiuretisk hormon (Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone)

SPN – Solitær pulmonal nodulus

STAS – Spredning av tumorceller i alveolerom (Spread Through Alveolar Space; også kalt aerogen spredning)

SUV – Standard uptake value

TBC – Tuberkulose

TBNA – Transbronkial nåleaspirasjon

TKI – Tyrosinkinasehemmer (Tyrosin kinase inhibitor)

TLCO – Transfer factor of the lung for carbon monoxide, synonymt med DLCO

TNM – Klassifikasjonssystem basert på svulst (T, tumor), lymfeknute (N, nodule) og fjernspredning (M, metastase)

TRT – Torakal radioterapi

TTF-1 – Tyreoidea transkripsjonsfaktor-1

TTNA – Transtorakal nåleaspirasjon

TTNB – Transtorakal nålebiopsi

UL – Ultralyd (ultrasound)

VATS – Videoassistert torakoskopi

VCSS – Vena cava superior-syndrom

VDT – Volumdoblings-tid

VO2max – Maksimalt oksygenopptak