Forside   Behandling ved Non-Hodgkin lymfom  B-celle lymfom  

B-celle lymfom

12.1.1 B-celleforstadier- B-lymfoblastisk leukemi/lymfom

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2747
 • ISBN - 978-82-8081-530-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2003
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Holte, Kolstad, Fagerli, Fosså, Østenstad et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Hammersmith-82 regimet eller lignende leukemiregimer etterfulgt av HMAS, men for selekterte grupper allogen stamcelletransplantasjon.
 • B

  Ved B-lymfoblastisk leukemi er det minst 25 % blaster i benmargsaspirat. B-lymfoblastisk lymfom (med <25 % blaster i benmarg) forekommer sjelden og skal behandles etter protokoll for B-lymfoblastleukemi. Ved mistanke om denne sykdommen skal Universitetsykehus kontak­tes umiddelbart for overføring til øyeblikkelig hjelp-utredning og behandlingsstart. Det stilles spesielle krav til diagnostikk, bla med avansert immunfenotyping og cytogenetiske under­søkel­ser. Sykdommen behandles med intensiv kombinasjonskjemoterapi etter protokoller for akutt lymfatisk leukemi. I stedet for vedlikeholds kjemoterapi over 2–3 år, tilbys pasienter under 65 år høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) i 1. remisjon. Selekterte under­grupper med negative prognostiske parametere eller dårlig respons under pågående primær­be­handling bør vurderes for allogen stamcelletransplantasjon i første remisjon. Første­linje behandling er fortsatt tradisjonell ALL-protokoll etter Hammersmith 82 regimet eller andre egnede regimer etter retningslinjer beskrevet i Nasjonal Handlingsplan for Blodsykdommer (65).

  https://helsedirektoratet.no/