20.5 Seneffekter etter stråleterapi

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2747
 • ISBN - 978-82-8081-530-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2003
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Holte, Kolstad, Fagerli, Fosså, Østenstad et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Det er viktig å være klar over at stråleterapi (ordnet etter region bestrålt og generelt til slutt)

 • mot munnhule gir munntørrhet og økt hyppighet av karies og tannkjøttsykdommer. Der tannlege kan dokumentere nedsatt tannhelse som følge av strålebehandling, har pasienten rett til refusjon av utgifter til tannbehandling etter dokumentasjon fra onkolog eller annen relevant spesialist om gitt behandling (konf. Folketrygdens § 5.6, pkt 3, 4, 13)
 • mot halsen gir hypothyreose hos flere enn 50 % av pasientene etter lang oppfølgingstid. Det er økt risiko for arteriosklerose og problemer med blodforsyningen til hjernen (transitorisk ischemisk attakk, slag)
 • mot mediastinum/aksiller gir økt risiko for brystkreft for kvinner som er strålebehandlet før 30-års alder. Det er fare for redusert lunge og/eller hjertefunksjon. Hjertesykdom kan manifestere seg som koronar hjertesykdom, hjertesvikt og/eller klaffefeil. Ved symptomer eller funn som taler for slike komplikasjoner, bør pasientene henvises til spesialist med lungefunksjonstesting og adekvat hjertefunksjonsundersøkelse (ekkokardiografi, arbeids-EKG, koronarangiografi etc.).
 • mot abdomen kan gi diaré og malabsorbsjon
 • mot muskulatur gir fibrose, atrofi og nedsatt gjennomblødning med myalgier og belastningsskader til følge. Disse pasientene har oftest nytte av fysioterapi (varme, massasje og øvelser), og har rett på fritak fra egenandel (konf. Folketrygdens § 5.8, pkt. 5b).
 • mot aksiller, lysker og ekstremiteter kan føre til lymfødem. Lymfødembehandling hos fysioterapeut med spesialkompetanse er av stor verdi ved slike symptomer. Husk fritak fra egenandel, (konf. Folketrygdens § 5.8, pkt. 6).
 • gir generelt økt risiko for sekundærcancer innenfor bestrålt område også av andre typer enn brystkreft (lunge, thyreoidea, basaliomer, maligne melanomer). Pasienter som fortsatt røyker etter strålebehandling mot mediastinum løper en spesielt høy risiko for å få lungekreft og bør oppfordres til å slutte.

Helsedirektoratet i samarbeid med Kreftforeningen og Norsk Lymfomgruppe har i 2012 laget en brosyre med informasjon: «Til deg som har fått strålebehandling for lymfekreft, informasjon om mulige seneffekter»