Forside   Vedlegg  Retningslinjer for stråleterapi ved maligne lymfomer  

Retningslinjer for stråleterapi ved maligne lymfomer

Generelle betraktninger, stråling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2747
 • ISBN - 978-82-8081-530-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.2003
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Holte, Kolstad, Fagerli, Fosså, Østenstad et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Denne rådgiver for strålebehandling av maligne lymfomer er basert på DNRs og Norsk lymfomgruppes rutiner og erfaringer samt relevante internasjonale publikasjoner gjennom de siste 15 år. Den er et forsøk på gi en innføring i stråleterapiens plass i den som regel multimodale behandlingen av de enkelte lymfomentiteter, slik de i dag defineres av WHO-klassifikasjonen. Videre vil den forsøke å standardisere tekniske aspekter rundt gjennomføringen av strålebehandlingen. Rådgiveren er skrevet for leger, slik at de områder av strålebehandlingen denne har ansvar for skal kunne standardiseres.

Stråleterapi ved de enkelte lymfomentiteter omtales under de enkelte terapikapitler (se tidligere). Dette kapitelet fokuserer på generelle forhold rundt stråleterapi ved lymfom og spesielle problemer knyttet til stråleterapi av forskjellig anatomiske områder.

Det meste av erfaringsgrunnlag innen strålebehandling ved lymfomer baserer seg på kjente eller antatte spredningsmønstre innenfor det lymfatiske system, erfaringer med bestråling av en eller flere lymfeknuteregioner eller ekstranodale områder med tilstøtende lymfeknute­stasjoner i målvolum av varierende størrelse samt relativt standardiserte feltoppsett. Ved tilpassing av CT-veiledet doseplanlegging har en de siste 10 år relativt konservativt forsøkt å bibeholde disse premissene i størst mulig grad. Ved bruk av CT basert konformal strålebehand­ling kan det være fristende å endre både definisjon av målvolum/marginer samt å innføre andre, kanskje mer kompliserte feltoppsett, men datagrunnlaget for slike endringer er spar­somt. Datagrunnlaget for bruk av nye diagnostiske prinsipper (PET-CT) eller nyere teknik­ker innen konformal strålebehandling (IMRT/Protonbestråling) er også sparsomt, og vil kun omtales kort der det synes relevant.