Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

ALL pasienter kan ved diagnosetidspunktet inndeles i standardrisk og høyrisk pasientgrupper (89;102–104).
Risikoinndelingen brukes sammen med MRD-status i vurderingen av indikasjonen for allogen stamcelletansplantasjon, se Anbefalte førstelinjeregimer. I tillegg til BCR-ABL er MRD den viktigste faktor å vektlegge med hensyn på prognose og indikasjon for allogen stamcelletransplantasjon. Det er foreløpig for tidlig å ta i bruk Ikaroz mutasjon (B-ALL) og Notch mutasjon (T-ALL), selv om disse i enkeltstudier har vært uavhengige prognostiske markører.

Kriterier for høyrisiko ALL ved diagnosetidspunkt:

 • t(9;22)(q3;q11), dvs Ph+ og BCR-ABL+ PCR
 • 11q23-translokasjoner KMT2A (MLL) som for eksempel t(4;11)
 • Hypodiploid karyotype (<45 kromosomer ved cytogenetikk eller DNA indeks <0.85 ved flow cytometri) eller nær triploid
 • Komplekse avvik (≥5)
 • Leukocytter i blod >30 x 109/L ved B-forstadie-ALL og >100 ved T-ALL
 • Alder over 35 år

De fire sistnevnte faktorene vil i stor grad overstyres av MRD.

NOPHO ALL-2008 protokollen benytter andre risikofaktorer.

Langsom eller manglende behandlingsrespons er sterkt assosiert med økt risiko for residiv, uavhengig av hvilke risikofaktorer som forelå på diagnosetidspunktet. Behandlingsrespons etter oppnådd remisjon vurderes ved å bestemme restsykdom (MRD) (se neste kapittel Responsevaluering).