Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

 

Anbefalinger Grad

Kriterier for høy risiko for residiv basert på MRD etter kjemoterapi:

 • Persisterende leukemi (>5 % leukemiceller i beinmarg undersøkt med cytologi og MRD-analyse) i marg dag 29 (4 uker) etter behandlingsstart: Allo SCT i KR1.
 • Dag 80–100 MRD >10-3. Bekreftes med gjentatt prøve: Allo SCT i KR1.
 • Vedvarende positivt eller stigende MRD signal > dag 100: Allo SCT i KR1.
 • B-ALL og MRD >10-3 dag 29: Høy risiko for tilbakefall. Det bør gis Rituximab 375 mg/m2 ved CD 20 positiv sykdom (8 doser med fire ukers intervall, legges oppå Nopho 2008 protokollen (106).
 • B
  Vedlegg
  Prosedyrer og verktøy
   

  Minimal restsykdom (Minimal residual disease - MRD) i beinmarg

  Man bør forsøke å definere leukemispesifikke markører med immunfenotypisk eller molekylærgenetisk metode ved diagnosetidspunkt, og følge MRD-nivået under behandlingen. De viktigste målepunktene er etter induksjonen (dag 29) og etter konsolideringen (dag 80-100). I HR armen i NOPHO følger man MRD før hver blokk-kur. Hos eldre kan man tilpasse individuelt, men man vil vanligvis nøye seg med MRD dag 29, dag 79 og etter 6 måneder. 
  I Nopho 2008 vurderes MRD som negativ ved verdier mindre enn 10-3 (<0.1 % leukemiceller). Ved BCR-ABL positiv ALL settes grensen til 10-4.Ved B-forstadie-ALL brukes vanligvis flowcytometri, og ved T-ALL PCR av T-celle reseptor. Dersom man ikke finner MRD markør ved anbefalt metode, brukes alternativ metode (PCR for B-forstadie-ALL og flowcytometri for T-ALL).

  Prøvetaking se punkt 5.2.1. Prøvetaking bør unngås i aplasifase, da sjansen for mislykket prøve er størst.
  Negativ MRD både dag 29 og 79 gir god prognose (80–90 % EFS både for B og T ALL med Nopho 2008). Positiv MRD status etter konsolidering dag 80–100 eller senere er knyttet til dårlig prognose, og gir indikasjon for allogen stamcelletransplantasjon (105). Positiv MRD dag 29 og negativ dag 80–100 gir middels prognose. I sistnevnte gruppe er det i Nopho sett mange sene tilbakefall ved B ALL og det er uvisst hvor overlevelsesplatået vil legge seg. For T-ALL har det vært ca 60 % EFS i denne gruppen i Nopho. 

  Økende MRD (1 log eller mer) tyder på svært høy risiko for tilbakefall.
  Ved positiv prøve på MRD gjentas prøven så snart det er praktisk mulig, dersom beslutning om stamcelletransplantasjon skal baseres på prøveresultatet.
  Ved overgang fra tidligere negativ til positiv status som ikke skyldes variasjon i test-sensitivitet overveies eventuelt supplerende reinduksjonsbehandling. Kontakt Avdeling for Blodsykdommer, OUS, Rikshospitalet for planlegging av videre behandling.
  Alle pasienter bør gjennomgå full vedlikeholdsbehandling selv om MRD er negativ.

  Bildeevaluering ved lymfoblastlymfom

  Man bør evaluere respons med CT/MR etter induksjonen (dag 29) og etter konsolideringen (dag 80–120). Sistnevnte bør tas før HMAS. Etter induksjonen bør man ha oppnådd god tumor reduksjon, men minst 2/3 vil ikke være i komplett remisjon (KR). Etter konsolideringen bør det foreligge KR/KRu. Ved langsom respons eller manglende KR bør allogen stamcelletransplantasjon vurderes.
  PET kan være en viktig undersøkelsesmodalitet for å bestemme viabilitet i mediastinal resttumor etter konsolideringen (evidensgrad C).
  Ved benmargsaffeksjon kan man også bruke MRD i benmarg for responsevaluering ved lymfoblastlymfom.