Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Man tilrår følgende for intensiv induksjonsbehandling:
 • Ved induksjonsbehandling hos pasienter opp til 65 år skal gis daunorubicin ≥60 mg/m2/d. Anbefalingen er daunorubicin 90 mg/m2 daglig i 3 dager eller idarubicin 12 mg/m2 daglig i 3 dager, begge kombinert med cytarabin 200 mg/m2 kroppsoverflate/døgn som kontinuerlig døgninfusjon i 7 døgn.
 • A
 • Induksjonsbehandling hos pasienter i alderen 66–80 år etter individuell vurdering er daunorubicin 60 mg/m2/dag i 3 dager og cytarabin 200 mg/m2/dag i 7 døgn.
 • A
 • Induksjonsbehandling bør startes så snart som mulig og senest 5 døgn etter at leukemi-diagnosen er stilt.
 • C
  Pasienter i første remisjon tilbys konsolidering i samsvar med ett av følgende anbefalte regimer:
 • Allogen stamcelletransplantasjon kan vurderes hos pasienter opp til 70–75 år.
 • B
 • Pasienter inntil 65 år kan behandles i samsvar med HOVON-SAKK protokoll som hos noen pasienter vil inkludere autolog stamcelletransplantasjon.
 • B
 • Alternativt kan pasienter inntil 60 år behandles med høydose cytarabin 3 g/m2 to ganger daglig dag 1, 3 og 5 i gjentatte kurer med om lag 4 ukers mellomrom, inntil 4 kurer. 
 • B
 • Alternativt kan pasienter over 60–65 år tilbys et regime med enten (i) en konsolideringskur basert på cytarabin intermediær dose; eller (ii) gjentatte kurer med lavdosert daunorubicin og subkutan cytarabin.
 • B
  Allogen stamcelletransplantasjon (SCT) i CR1:
 • Høy residivrisiko opp til 70–75 år: aktuelt med familie-
 • A

  eller ubeslektet giver

  B
 • Intermediær residivrisiko under 40 år: aktuelt med familiegiver.
 • B

  Med ubeslektet giver aktuelt ved genomisk HLA-A, B, C, DRB1, DQB1-identitiet (10/10 match) og lav risiko for prosedyrerelatert mortalitet

  C
 • Intermediær residivrisiko 40–75 år: kan være aktuelt med familie- eller 10/10 match ubeslektet giver, men nøye vurdering av gevinst vs risiko sammen med pasienten.
 • C
  Analyse av Minimal residual disease (MRD, minimal restsykdom) kan forbedre risikovurderingen i forhold til om man skal tilby konsolidering med allogen stamcelletransplantasjon. Foreløpig anbefales kun MRD analyse hos pasienter som har NPM1 mutasjon som eneste påviste genetiske avvik. C
  Anbefalinger ved spesielle situasjonene:
 • Ved AML i svangerskapet skal behandling skje ved Regionsykehus.
 • D
 • Ekstramedullær sykdom diagnostiseres og behandles i samsvar med generelle retningslinjer for AML behandling. Man kan vurdere lokal strålebehandling mot eventuell restlesjon.
 • D
 • CNS affeksjon: Man gir ikke rutinemessig profylakse, behandling skjer ved intratekal cytostatika; initialt cytarabin monoterapi og ved utilfredsstillende respons kombinasjonsbehandling.
 • D
 • Hyperleukocytose: Intensiv induksjonsbehandling startes snarest mulig, leukaferese vurderes kun dersom man har symptomgivende leukostase. Hos pasienter som ikke skal ha intensiv kjemoterapi benyttes subcutan cytarabin som blastreduserende behandling.
 • D
  Anbefalinger for behandling av primært refraktær sykdom og residiv av AML opp til 65–75 år:
  Alternativer for behandling av residiv under pågående behandling eller innen 9–12 måneder etter avsluttet behandling:
 • Induksjonsbehandling med alternativt kombinasjonsregime av cytostatika.
 • C
 • Alternativt kan vurderes allogen stamcelletransplantasjon uten at man har oppnådd komplett remisjon.
 • C
 • Allogen stamcelletransplantasjon som konsolidering etter oppnådd remisjon.
 • A
 • Palliativ behandling.
 • D
  Residiv mer enn 9–12 måneder etter avsluttet behandling:
 • Induksjonsbehandling med anthracyklin/cytarabin.
 • C
 • Allogen SCT som konsolidering ved oppnådd remisjon.
 • B
 • Alternativt vurdere allogen stamcelletransplantasjon uten oppnådd remisjon.
 • B
  Palliativ behandling. D
  Anbefaling, behandling av pasienter som ikke kan få intensiv terapi:
 • Alle pasienter skal ha behandling med transfusjoner og antibiotika. Azacitidine eller cytarabin kan benyttes som sykdom-stabiliserende terapi; azacitidin bør foretrekkes hos pasienter med høyrisiko cytogenetikk og multilineær dysplasi. Decitabine kan være et alternativ for pasienter med høyrisiko karyotype eller TP53 mutasjon.
 • C
  Vedlegg