Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Anbefalt behandling: Ciklosporin (medikamentfastende konsentrasjoner av ciklosporin 100-150 ng/mL), metotreksat (10 mg/mukentlig) eller cyklofosfamid 2 mg/kg.   
 • B
  Vedlegg
   

  Et klinisk sykdomsbilde karakterisert ved økt antall store lymfocytter med noen få azurofile, cytoplasmatiske granulae i blod og kronisk nøytropeni ble første gang beskrevet i 1985. Molekylærgenetisk påvisning av klonalt rearrangert TcR gjør at dette oftest oppfattes som klonal lymfoproliferativ sykdom, men grensen til monoklonal T-celleproliferasjon av usikker klinisk betydning er uklar. LGL (large granular lymphocyte)-leukemi benyttes gjerne som betegnelse, men storcellet granulær lymfocyttleukemi har fått et visst innpass på norsk. Immunfenotypisk undersøkelse avdekket raskt to varianter; CD3+
  (T-cellesykdom) og CD3- (NK-cellesykdom).

  T-LGL leukemi (storcellet granulær T-lymfocytt leukemi)

  Denne formen for LGL-leukemi utgjør minst 85 % av tilfellene. Median alder ved diagnose er 60 år. Forløpet er ofte indolent, og en tredjedel av pasientene er uten symptomer ved diagnose.  Sykdomssymptomene er knyttet til cytopenier, oftest gjentatte øvre og nedre luftveisinfeksjoner og hudinfeksjoner pga nøytropeni.  Opportunistiske infeksjoner forekommer vanligvis ikke. Anemi i form av DAT-negativ hemolytisk anemi eller erytroaplasi er heller ikke uvanlig. Sykdommer med immunpatogenese, spesielt revmatoid artritt, er hyppig assosiert med T-LGL, og et stort antall av pasientene som tilfredsstiller de diagnostiske kriteriene for Feltys syndrom (revmatoid artritt, splenomegali og nøytropeni) har T-LGL-leukemi. 

  Diagnostikk

  Funn av > 0.2 x 109/L store granulære lymfocytter i blod er ofte assosiert med klonale T-lymfocytter. Pasientene har som oftest ikke noen framtredende lymfocytose. Diagnosen baserer seg på karakteristisk klinikk, påvisning av en klonal T-celle populasjon med karakteristisk immunfenotype (CD2+,CD3+,CD7+,CD8+,CD57+) og interstitiell infiltrasjon av disse cellene i beinmargen. Klonalt rearrangert T-celle reseptor påvises alltid.

  Behandling

  T-LGL leukemi er vanligvis en svært indolent sykdom, og den lymfoproliferative tilstanden per se trenger sjelden eller aldri behandling. Transformasjon til aggressiv lymfoproliferativ sykdom er en raritet.  Det er nesten uten unntak symptomer pga. de ledsagende cytopeniene som representerer behandlingsindikasjonen. Det foreligger ingen prospektive behandlingsstudier, men retrospektive serier er publisert. I en britisk-norsk studie svarte 80 % av pasienter med symptomgivende nøytropeni meget godt på ciklosporin eller metotrexat, eventuelt kombinert med G-CSF, mens responsratene ved behandling med cyklofosfamid var noe lavere (205). En fransk studie viste brukbare responsrater ved de samme behandlingsalternativene, men her var cyklofosfamid tilsynelatende det beste alternativet (206).

  Pasienter som ikke responderer på ciklosporin, kan respondere på metotrexat og omvendt. I annenlinjesituasjonen kan man alternativt forsøke cyklofosfamid. Hos noen få pasienter som ikke har respondert på noen av disse alternativene, eventuelt i kombinasjon med G-CSF, kan pentostatin eller alemtuzumab forsøkes. Sykdomsmanifestasjonene residiverer vanligvis etter noen måneder, unntaksvis få år, når behandlingen med ciklosporin, metotreksat eller cyklofosfamid seponeres. 

  NK-LGL leukemi

  Pasientene med NK-LGL-leukemi tenderer til å være yngre enn pasientene med T-LGL-leukemi, median alder i underkant av 40 år. Sykdommen har vanligvis en aggressiv klinisk fenotype med raskt tiltagende lymfocytose, anemi, trombocytopeni og organomegali. Lymfeknutesvulst er vanligvis ikke særlig framtredende. Tumorcellene har immunfenotype CD3-CD4CD8+CD56+CD57-.  Noen anbefalt og effektiv behandling foreligger ikke.