Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Fra 1. september 2015 ble Pakkeforløp for KLL, myelomatose og Akutt leukemi/høyrisiko MDS tatt i bruk. Da ble tidligere forløpstider erstattet av nye sykdomsspesifikke tider for KLL, Myelomatose og Akutt leukemi/høyrisiko MDS.
Pakkeforløpene ble revidert og nye versjoner tatt i bruk fra 1. september 2016. En mindre endring ble foretatt 1. mars 2017.

Om Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende, og er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Pakkeforløpet starter når et helseforetak eller privat ideelt sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft, eller når helseforetaket selv starter utredning med begrunnet mistanke om kreft.

Formålet med Pakkeforløp for kreft er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Forløpstidene i pakkeforløpet beskriver den maksimale tiden de ulike fasene i forløpet bør ta. Forløpstidene angis i kalenderdager. De enkelte fasenes forløpstid legges til slutt sammen til en samlet forløpstid, som angir tiden fra henvisning er mottatt til behandling er startet. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp tilrettelegges for hver enkelt pasient.

De regionale helseforetakene har det overordnede ansvaret for å sikre at pakkeforløpene med forløpstidene blir implementert og fulgt opp. Forløpstidene er normerende og er ikke en pasientrettighet. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester. Av og til vil det av faglige grunner være noen pasienter som ikke kan utredes ferdig innen normert forløpstid for oppstart av første behandling. Årsaker til avvik fra de normerte forløpstidene bør dokumenters i pasientjournalen.

Forløpstider for blodkreft i pakkeforløp

I Pakkeforløp for KLL, myelomatose og Akutt leukemi/høyrisiko MDS er det utarbeidet følgende forløpstider (kalenderdager)

 

KLL

Myelomatose

Akutt leukemi/høyrisk MDS

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

14

7

 2

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

10

20

5

Fra avsluttet utredning til start behandling

8

3

1

Fra henvisning mottatt til start behandling

32

30

8


Pakkeforløp for kreft finnes på Helsedirektoratets nettsider og er også publisert som webversjon og i trykt utgave. Se www.helsedirektoratet.no

Det er utarbeidet egne diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløpene og om kriterier for henvisning til Pakkeforløp for kreft. Diagnoseveileder finnes på www.helsedirektoratet.no

Forløpstider for blodkreftsykdommer som ikke har definert pakkeforløp

For pasienter med blodkreft men som ikke har eget pakkeforløp skal de ulike forløpstidene basere seg på medisinskfaglig vurdering i hvert enkelt tilfelle.