Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det er nå gjennomført ca 10 studier av seponering av TKI ved dyp respons, og alle viser langtids TFR på ca 40–50 % (117). STIM-studien etablerte prinsippet, og i ettertid er ulike inklusjonskriterier brukt. I den største studien EuroSKI, der 27 norske pasienter deltok, inkluderte man pasienter med MR4 med eller uten detekterbar MRD, mens i mange andre studier var det krav om udetekterbar sykdom og minst MR4.5 (132). MR4, med eller uten påvisbar MRD, ser ut til å være tilstrekkelig dypt. Fra EuroSKI og «According to STIM» (aSTIM) har man lært at relaps definert som tap av MR3/MMR er trygt og at pasientene gjenvinner sin respons. Man skal huske at disse pasientene er de mest lettbehandlede KML-tilfellene (133). Man har også sett at noen pasienter har detekterbar restsykdom opp til MR3 over lang tid uten å få tilbakefall, s.k. fluctuators. Dette er i analogi med erfaringer etter SCT og IFN. Tap av MR3 er derfor anbefalt som tidspunkt for rebehandling (133). Etter erfaringene av spesielt EuroSKI  (imatinib-behandlede) der man har lett etter optimale cut-off foreslår man at man gjennomfører seponeringsforsøk  har behandlet med TKI i 5 år og tentativt minst 2 år i MR4. Fra 3 års behandlingstid vinner man ca 3% flere relapsfrie pasienter per år man venter. Dette betyr at lege og pasient selv må velge hvor lenge man skal vente før seponeringsforsøk skal gjøres. Subjektive bivirkninger kan spille rolle for denne vurderingen. Vi anbefaler at pasienter som har vært resistente for TKI foreløpig ikke stoppes i klinisk praksis. Pasienter som var intolerante for første TKI og deretter fikk dyp respons på TKI nummer to kan stoppe som angitt ovenfor

Tabell: Krav til å gjøre seponeringsforsøk

Resistens mot noen TKI før?

Nei

Varighet av TKI-behandling

5 år tentativt

Varighet MR4

2 år

God monitorering

PCR hver måned i 6 mnd, så hver 6.–7. uke til måned 12, så hver 3. mnd.

PCR-lab må kunne gi svar innen 4 uker


Praktiske opplysninger

Transplantasjonsrelaterte problemstillinger: Søknad med problemstilling kan rettes til Norsk gruppe for allogene stamcelletransplantasjoner ved leder Tobias Gedde-Dahl, Seksjon for blodsykdommer, Medisinsk avdeling, OUS Rikshospitalet, 0027 Oslo.

Studier:
DAStop2:
2. gangs seponeringsforsøk  av TKI hos pasienter som har gjennomført stoppforsøk som i EuroSKI studien. Pas byttes til dasatinib og kan stoppe dersom med MR4 i mer enn 1 år og de har fått total TKI-behandling i minimum 3 år fra 1. relaps. Info: wama@sus.no eller regionansvarlig for KML
BosuPeg: Randomisert studie ved debut. Bosutinib 400mg x1 +/- Pegylert interferon. Planlagt oppstart i 2018. 

Hovedansvarlige for KML-behandling inklusive studier i helsforetakene er:

Bergen:  Bjørn Tore Gjertsen bjorn.gjertsen@med.uib.no
Oslo: Tobias Gedde-Dahl tgeddeda@ous-hf.no
Stavanger: Waleed Majeed wama@sus.no
Tromsø: Anders Vik anders.vik@unn.no
Trondheim: Henrik Hjorth-Hansen henrik.hjorth-hansen@ntnu.no


Adresser for prøveforsendelse

Cytogenetisk undersøkelse (karyotypering) og FISH: 10 mL perifert blod med heparin som anti-koagulant. Fra beinmarg tas 2–5 mL med tilsatt heparin i McCoys medium. Helst ikke på fredager eller dager før helligdager.
Seksjon for Cytogenetikk, Fagområde Kreftgenetikk, OUS-Montebello N-0310 Oslo
Telefon: 23 93 44 37

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin – Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen
e-post: rhov@haukeland.no eller MGM@helse-bergen.no
Tel 55 97 54 75
Faks 55 97 54 79

Kvantitativ PCR og mutasjonsanalyse: 20 mL EDTA-blod sendes til: 
OUS-Gaustad, Avdeling for Patologi                                                                                                           
Laboratorium for molekylærpatologi
PB 124 Blindern 0314 Oslo
Telefon: 23 07 87 82 www.molpat.no
e-post: dag.andre.nymoen@ous-hf.no