Forside   Myelomatose   Behandling  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2806
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-600-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 31.01.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Anbefaling profylaktisk behandling med bisfosfonater:
 • Zoledronat 4 mg iv. over 15 min hver 4. uke
 • A

  Behandlingstid inntil 2 år

  D
  Anbefaling infeksjonsprofylakse med gammaglobulin:
 • Ved kombinasjonen hypogammaglobulinemi og recidiverende, alvorlige infeksjoner med kapselkledde bakterier anbefales substitusjon med immunglobulin. Det brukes forskjellige preparater i forskjellige helseforetak, se egne instrukser for dosering. Behandlingen avsluttes hvis infeksjonstendensen ikke bedres.
 • B
  Anbefaling Herpes Zoster profylakse ved proteasomhemmer:
 • Valtrex 250 mg x 2 po, avsluttes 1–2 uker etter proteasomhemmer.
 • C
  Anemi:
 • Etter at de opprinnelige effektstudiene ble publisert, har det blitt rapportert økt forekomst av trombose og dødelighet ved bruk av erytropoiesestimulerende medikamenter (ESA). Ved symptomgivende anemi som ikke responderer på myelomatosebehandling kan ESA likevel prøves.
 • Vedlegg
   

  Bisfosfonater

  I 2010 ble det blitt lagt frem en stor studie med sammenligning av zoledronat og clodronat hvor zoledronat gir mindre skjelettskade og økt totaloverlevelse (246). Også pasienter uten skjelettskade ved diagnosetidspunkt hadde effekt. Bisfosfonatassossiert osteonekrose i kjeven kan sees etter langvarig behandling med Pamidronat (12–24 mnd) og Zoledronat (>9 mnd). Pasienter bør spørres og undersøkes med tanke på sykdom og skader i tannkjøtt/kjeve før oppstart av bisfosfanan da dette disponerer for osteonekrose. Pasienten bør henvises til tannlege ved dårlig tannstatus (evidensgrad D).

  Alternativ

  Pamidronat 30 mg iv. over 30 minutter hver 4. uke (evidensgrad A) til pasienter med aktiv skjelettsykdom. Behandlingstid inntil 2 år (evidensgrad D).
  Pamidronat som har hatt tradisjon i Norge, har ikke blitt sammenlignet direkte med zoledronat, og det er vanskelig å avgjøre om det er forskjeller på disse. Siden zolendronat har dokumentasjon på økning i OS, anbefales dette.
  Ved behandlingstrengende tilbakefall med aktiv skjelettsykdom startes behandling pånytt. Bisfosfonater anbefales ikke hvis GFR <30 ml/min.  Denosumab kan brukes i denne situasjonen (under behandling i Nye metoder).