Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Metodebok for indremedisinere, 2012
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - Utgave nummer 14.
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.09.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.1990
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) -
 • Redaktør - Olav Sandstad, Kim V. Ånonsen og Dag Jacobsen
 • Publikasjonstype - Metodebøker
 

Avdeling for medisinsk biokjemi holder til i 5. 6. og 7.etg. i Midtblokken på Ullevål sh. Avdelingen har døgnvakt, utfører ca. 3 mill. analyser pr. år og tar blodprøver til postenes faste prøvetakingsrunder.

Informasjon om Laboratoriemedisinske undersøkelser, Blåboka, kan bestilles på Sentrallageret og finnes i elektronisk format (http://www.uus.no/labus/).

Kontaktpersoner for veiledning, informasjon o.l. er: Seksjonsleder/bioingeniør Siri B-W Aagenæs og Nils Tryland. Seksjonsoverlege Lars Eikvar

Ordinær åpningstid hverdager mandag-fredag: kl 07.30-15.00

TELEFON HELE DØGNET: 18790

Prøverekviering

 • Postene har inngått spesialavtale om tidspunkt for prøvetakingsrunder utført av Klinisk kjemisk avdeling. Elektronisk bestilling eller rekvisisjonene til prøverundene må være på Klinisk kjemisk avdeling senest ½ time før runden
 • Prøver utenom avtalte runder må postene ta selv og sende til Kliniske kjemisk avdeling. Dersom prøvetakingen er spesielt vanskelig og prøven ikke kan vente til neste runde, kan det bes om hjelp fra Klinisk kjemisk avdeling på tlf 18790.
 • Pasienter, som skal ta prøver, må være tilstede på angitt romnummer ved prøvetakingsrunden.
 • Utredningsanalyser må i størst mulig grad tas på hverdager
 • Prøvetaking er meget tidkrevende. Analysene må samles på få prøvetakinger. Unngå dobbeltrekvirering.
 • Etterbestilling av analyser er ofte mulig innen noen dager etter prøvetakingen.
 • INR-analyse rekvireres og svar vurderes som angitt under kapitlet ”Anti-trombotisk
  behandling”
 • Utenom ordinær arbeidstid kan bare svar-i-dag- og ØHJ- analyser rekvireres.

Spesielt om medikamentanalyser

 • Prøven bør vanligvis tas rett før neste dose. Prøver tatt rett etter dose er vanskeligere å vurdere i forhold til terapiområde.
 • Ved peroral bruk av teofyllin «Slow Release» tas prøven 4-6 timer etter inntak. Hvis vanlige teofyllin-tabletter tas prøven 1-2 timer etter inntak
 • Ciklosporin tas oftest medikamentfastende. Analysen utføres nå på Rikshospitalet. Eventuelt kan det tas prøve 2 t etter inntak (C2-prøve) hvis rekvirenten er vant med å bruke dette.
 • Litium tas 12 timer etter siste dose som ledd i terapikontroll.
 • Ved øyeblikkelig hjelp rekvirering av analyse som ikke står på ØHJ-repertoaret må Klinisk kjemisk avdeling kontaktes (Dagtid: Farmakologi-seksjonen tlf 19464, vakttid tlf 18790).

Spesielt om antibiotikaanalyser

 • Gentamycin og vancomycin analyseres på døgnbasis, tobramycin i ordinær arbeidstid på hverdager
 • Fyll ut én rekvisisjon for hvert prøvetakingstidspunkt, angi nøyaktig klokkeslett slik at minimums- og maksimumsverdi kan identifiseres i svarrapporten.
 • Kontaktpersoner: Som angitt over for Øhj farmakologiske analyser.
 • Ved spørsmål vedrørende toksikologi og dosering, kontakt infeksjonsmedisinsk avdeling.
 • Vedrørende amikacin: Analyseres i ordinær arbeidstid på hverdager.
 • Netilmicin videresendes til annet laboratorium. Ta kontakt (tlf 19459) på forhånd.

Utfylling av rekvisisjon

Papir rekvisisjon

Det må fylles ut en rekvisisjon for hvert prøvemateriale og prøvetidspunkt. Det er forskjellige rekvisisjoner for inneliggende og polikliniske pasienter.

Rekvisisjonen leses optisk og må inneholde følgende opplysninger:

 • Pasientidentifikasjon
  Pasienten identifiseres med 11 sifret fødselsnummer, etternavn, fornavn (Pasientidentifikasjons strekkode-etikett) For polikliniske pasienter må pasientens postnr. og bostedsfylke oppgis
 • Rekvirent

Inneliggende pasienter: Rekvirerende avdeling/posts rekvirentkode (strekkode-etikett), rom- og sengenummer.

Polikliniske pasienter: Legens/poliklinikkens rekvirentkode, navn og adresse (strekkode-etikett).

Det er rekvirentkoden som bestemmer økonomisk oppgjørsform og prøvesvar-utskriften: Dersom inneliggende rekvirentkode feilaktig benyttes på poliklinisk pasient, blir det ikke sendt skriftlig svar fra Klinisk kjemisk avdeling.

 • Analyse og prioritet
  Strekmarkering for analyse og med angivelse av prioritet til venstre for analysenavnet. Strekmarkering for prøvematerialet.
  Ved ØHJ-rekvirering må legen signere.
 • Prøvetakingstidspunkt og prøvetaker
  Dato og klokkeslett for prøvetaking. Prøvetaker signerer.
 • Diagnose/Klinisk informasjon/Beskjed
  Fylles ut der dette kreves. Smittefare markeres.

Elektronisk rekvisisjon

Det må fylles ut en rekvisisjon for hvert prøvemateriale og prøvetidspunkt.

 • Elektronisk rekvirering må gjøres senest en ½ time før prøvetakingsrunder utført av Klinisk kjemisk avdeling. Unngå dobbeltrekvirering.
 • Prøver som ikke analyseres på Klinisk kjemisk avdeling må ha egne papirrekvisisjoner og pasientidentifikasjons-etiketter.
 • Prøver postene skal ta selv:
 • Ta ut prøvetakingsliste og etiketter.
 • Ta prøvene og merk prøverørene. Kvitter med signatur og klokkeslett for prøvetaking.
 • Send prøvene og prøvetakingslisten til Klinisk kjemisk avdeling.
 • Ved problemer med DLPasDoc, slik at prøve-takingslister og etiketter ikke er tilgjengelige, skal postene fylle ut papirrekvisisjoner. Hvis prøvene er til en runde som utføres av Klinisk kjemisk avdeling, oppbevares rekvisisjonene på post til prøvetaker kommer.

Polikliniske pasienter

Poliklinikkene har kølappsystem og det er kun timebestilling for glukosebelastninger og lignende.

Sted Åpningstid
Medisinsk dagpost
1.etg. rom 160A
kl 07:45 – 15:00
Onkologisk poliklinikk
1. etg Kreftsenteret
kl 07:45 – 15:00

Identifisering av pasient, prøvetaking og prøvemerking

Prøvetaker må sikre at identifisering av pasient foregår på en korrekt og entydig måte slik at forveksling ikke forekommer. Følg punktene nedenfor.

Prøvetaker må forsikre seg om riktig pasientIidentifikasjon ved å kontrollere opplysninger på prøveetikett og rekvisisjon mot pasientens identifikasjonsbånd og ved å be pasienten selv si sitt navn og fødselsdata. Prøverørene merkes ved pasienten.

På hver rekvisisjon til Klinisk kjemisk avdeling er det trykt et unikt prøvenummer både på rekvisisjonen og de selvklebende prøveetikettene med strekkode nederst på rekvisisjonen. Etikettene brukes til merking av prøverørene og nummeret korresponderer med pasientidentifikasjonen og de øvrige opplysninger på rekvisisjonen (prøvetidspunkt, prøvemateriale, rekvirent og andre opplysninger). Etikettene har informasjon om blodprøvens analysegrupper (eks. Hematologi) og materialtilsetning (eks. EDTA). Det er viktig å velge riktig etikett på tilhørende prøverør.

Etiketter fra elektronisk rekvirering til Klinisk kjemisk avdeling inneholder de samme opplysningene som nevnt i punktene over: Pasientidentifikasjon, prøvenummer, analyser, prioritet, materialtilsetning, ønsket prøvetidspunkt og rekvirent

Prosedyre for venepunksjon kan fås ved henvendelse til klinisk kjemisk avdeling. Vær spesielt

oppmerksom på følgende: Ikke ta prøve fra samme arm hvor intravenøs infusjon pågår.

Prøver til andre laboratorier må merkes med etiketter påtrykt pasientens etternavn, fornavn, fullt fødselsnummer (11 siffer), prøvetakingstidspunkt og rekvirent. Merk type prøvemateriale der dette ikke klart fremgår

Gulmerking av etiketter ved blodsmitte

Pasientnær analyse utført av den kliniske avdelingen

Kliniske avdelinger kan søke om å utføre laboratorieanalyser pasientnært. Det er utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema for dette. Ta kontakt med personene på Klinisk kjemisk avdeling som nevnt innledningsvis.

De mest aktuelle er:

 • Glukose: Brukes der man ønsker et spesielt raskt svar eller man ønsker målt bare glukose. Måling av pasientnær glukose skal ikke brukes for å stille diagnosen diabetes
 • Urinstrimmel
 • Syre/base/Elektrolytter/Hemoglobin kan utføres på enkelte poster.

Det er viktig at analysesvarene føres inn i journalen.

Forskningsprosjekter

Ta kontakt med personene på Klinisk kjemisk avdeling som nevnt innledningsvis.

Analyserepertoar

Klinisk kjemisk avdeling vil gjerne bidra med hensyn på vurdering av relevante og oppdaterte laboratorieanalyser til hjelp i pasientbehandling.
Ta kontakt ved spesielle problemstillinger.

Utenom ordinær arbeidstid kan følgende ØHJ-analyser utføres:

KLINISK-KJEMISKE ANALYSER I SERUM/PLASMA
Albumin
Ammonium
ASAT
Bilirubin total
Bilirubin dir. og indir
Calsium total
Calsium ionisert
CK
CK-MB
CRP
Fosfat
Glukose
bhCG
Jern (ved forgiftninger)
Kalium
Klorid
Kreatinin
Laktat
Magnesium
Mononukleosetest
Myoglobin
Natrium
Osmolalitet
Pankreasamylase
Protein, total
Troponin-T
Urinstoff

 

Analyser i fullblod (Hematologi, koagulasjon, blodgasser)
Benmargsutstryk lages
Blodutstryk lages
Cephotest
D-dimer
Differensialtelling blodleg
Fibrinogen
Hematokritt
Hemoglobin
Røde blodlegemer
Hurtigkulde
MCV
Hvite blodleg
Karbonmonoksyd (HBCO)
Methemoglobin
INR
(SR)
Syre/ base/ pO2 arteriell/ O2-metning
Syre/ base venøst
(pO2 og O2-metn.venøs (kat))
Syre/ base kapillært (barn)
Trombocytter
Tykk og tynn dråpe lages

Fra arteriell blodgass kan Na, K, ionisert calsium, hemoglobin, glukose og laktat analyseres.

KLINISK FARMAKOLOGISKE OG TOKSIKOLOGISKE ANALYSER I SERUM/PLASMA
Digitoxin
Digoksin
Etanol
Fenobarbital
Fenytoin
Gentamicin
Karbamazepin
Litium
Metotrexat
Paracetamol
Teofyllin
Valproat
Vankomycin
Karbamazepin

 

ANALYSER I URIN
Pankreasamylase
Kalium
Klorid
Kreatinin
Natrium
Osmolalitet
Urinstoff
Urin alminnelige undersøkelser (strimmel)
Mikroskopi av urinsediment
Spesifikk vekt

 

ANALYSER I ANDRE MATERIALER
Glukose i spinalvæske
Hvite blodleg. i spinalvæske og dialysevæske
Erytrocytter i spinalvæske
Bilirubin i lavage
Bakterier i lavage
Pankreasamylase i lavage
Blod i fæces

 

I helt spesielle tilfeller vil andre analyser kunne komme på tale så langt som det er mulig. Dette må avtales mellom rekvirerende lege og lege/overingeniør på Klinisk kjemisk avdeling.

For fullstendig oversikt over nåværende analyserepertoar henvises til: Laboratoriemedisinske-undersøkelser ved Oslo-sykehusene. ”Blåboka”. (Bestilles på Sentrallageret.), eller på internet: ”Blåboka” (http://www.uus.no/labus/).

Analyseprioritet, svarfrister og svarrapportering

Utenom ordinær arbeidstid kan det kun rekvireres svar-i-dag og øyeblikkelig hjelp.

Rutineprioriet (R)

Prøver bør fortrinnsvis rekvireres som rutineprioritet (R) til ukens hverdager.

Svar på de fleste analyser vil være ferdige i løpet av dagen hvis de er mottatt før kl 1000.

Svar-i-dag prioriet (I)

Dersom prøven ikke kan rekvireres som rutineprioritet (R), må man i størst mulig utstrekning benytte svar-i-dag (I) istedet for øyeblikkelig hjelp (Ø) som er svært ressurskrevende.
Svar fra runde kl 0730 vil normalt være ferdige innen kl 1200 og fra 12-runde innen kl 1500. På kveld og natt vil prøver bli analysert så snart det er praktisk mulig, senest innen 3 timer.

Øyeblikkelig hjelp (Ø)

Dette er svært ressurskrevende. Prøven tas, analyseres og besvares så fort som mulig. I dag bestilles 35 % analyser som ØHJ. Dette hindrer raske svar.

Analysesvarene foreligger i DLPasDoc få minutter etter de er ferdig analysert.

Klinisk kjemisk avdeling tar på hverdager ut skriftlige svarrapporter for polikliniske pasienter. Disse vil foreligge på formiddagen.

For inneliggende pasienter tas de skriftlige svarrapportene ut direkte fra DLPasDoc av personale på post.

For noen analyser vil det bli gitt telefonisk beskjed ved svært patologiske resultater der tilsvarende verdier på pasienten ikke er kjent fra tidligere svarrapporter.

Referanseverdier

Se folderen ”UTVALGTE REFERANSEVERDIER,
VOKSNE” og elektronisk/skriftlig på svarrapport.