Forside   Lungesykdommer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Metodebok for indremedisinere, 2012
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - Utgave nummer 14.
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.09.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.1990
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) -
 • Redaktør - Olav Sandstad, Kim V. Ånonsen og Dag Jacobsen
 • Publikasjonstype - Metodebøker
 

Diagnostikk

 • Klinikk: Hviledyspné, taledyspné, takypnoe (>25/min), hoste, takykardi, forlenget ekspirium, pipelyder, evt. cyanose. Bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur. “Stille lunger” kan være uttrykk for svært alvorlig obstruksjon. Noen ganger kan astma ikke skilles fra KOLS.
 • Pulsoxymetri
 • Arterielle blodgasser (vurderes hvis SpO2<92 %)
 • Rtg thorax tas evt. for å utelukke andre tilstander (obs pneumothorax hos emfysempasienter)
 • Lungefunksjonsundersøkelser (PEF, FEV1, FVC), gjøres ikke på dårlig pasient
 • Evt. S-teofyllin

Vurdere grad av astma eksacerbasjon:

Parameter Mild Moderat Alvorlig (Nær forestående) respirator
Dyspné Kan gå, kan
ligge ned
Foretrekker å sitte I hvile
Sitter foroverlent
 
Snakker i Setninger Fraser Ord Ord/orker ikke snakke
Våkenhet Kan være agitert Vanligvis agitert Vanligvis agiteret Sløv eller konfus
Resp.frekvens Øket Øket Ofte > 30 Ofte > 30
Hveser/piper Moderat Høyt Vanligvis høyt Ofte ikke hvesing
(silent chest)
Pulsfrekvens <100 100-120 >120 Evt. bradykardi
Aksessoriske resp.muskel Nei Ja Ja Evt. paradokse thoracoabd. bevegelser
SaO2 > 95 % 91-95 % < 90 % <90 %
PaO2 Normal >8,0 <8,0 < 8,0
PaCO2 <5,3 <5,3 >5,3 >5,3

 

Identifisering av risikopasienter

Tidligere nær-fatal astma/meanisk ventilasjon

Hospitalisert/intensivbehandlet pga. astma siste 2 år

Bruker/nylig brukt p.o. glucocorticosteroider

Står ikke på inhalasjonsmedisiner

Overforbruk av beta-2-agonister

Psykisk lidelse/psykososiale problemer, inkl bruk av sedativa.

Differensialdiagnoser

KOLS, astma cardiale, pneumothorax, hyperventilasjon, lungeembolisme, alvorlig sepsis.

Behandling

O2 gis liberalt, f.eks. 5 l/min eller mer på maske/nesekateter. Obs. kronisk obstruktiv lungesykdom med kronisk respirasjonssvikt; slike pasienter kan på denne dosen gå i CO2 -narkose. Gravide bør ha SpO2>95 %

Medikamentell behandling

Beta-stimulator som inhalasjon ved hjelp av forstøver. Førstehåndsmedikament. Godt dokumentert effekt. Forslag til dosering: - Ventoline 1 mg/ml inhalasjonsvæske, endosebeholder a 2,5 ml, 1-2 doser på forstøverapparat ---. Max 8 doser pr døgn.

Antikolinergika. Atrovent 0,25 mg/ml inhalasjonsvæske, endosebeholder a 2 ml, 1-2 doser tilsettes den øvrige forstøvervæsken. Godt dokumentert tilleggseffekt til beta 2 inhalasjoner. Max 8 doser pr døgn.

Glukokortikoider: Gis til alle. F.eks. prednisolon 30-40 mg mg×1 eller Solu-Cortef 100-250 mg i.v. hvis det er vansker med peroral behandling. Obs væskeretensjon ved bruk av hydrocortison over flere døgn, skift til kortikoid uten mineralokortikoid effekt, f.eks. Solu-Medrol eller Medrol (se Legemiddelhåndboken). Vurder ulcusprofylakse ved ulcus i anamnesen, Albyl E, NSAID`s.

Teofyllin Mangelfull dokumentasjon for tilleggseffekt når beta 2, ipratropium og steroider er gitt. Gis i spesielle tilfelle hvor det er manglende effekt av disse.

 • Støtdose i.v. kan gis til alle som ikke allerede er forbehandlet med teofyllin eller beslektede preparater: Hvis pas. er forbehandlet med teofyllin gis redusert eller ingen støtdose. Støtdose: ca 6 mg/kg i.l.a 20 minutter.
 • Kontinuerlig infusjon: -NB: ny dosering - Aminophyllin 30 mg/ml, 2 ampuller a 10 ml i 500 ml NaCl. 600 mg : 520 ml= 1,154 mg/ml. Vedlikeholdsdose 0,6 mg/kg/time. (60 kg: 0,6 mg/kg/time × 60kg= 36 mg/time : 1,154mg/ml = ca 30 ml/time)

Obs legemiddelinteraksjon. (Hjertesvikt, erythromycin, cimetidin, ciprofloksacin og mange andre legemidler gir øket serumkonsentrasjon av teofyllin). Store individuelle forskjeller i eliminasjonsrate. Teofyllinkonsentrasjon i serum (optimalt 55-110 µmol/l) tas iallfall etter 1-2 døgns infusjon. Vurdér ø.hj. teofyllinspeil hos dårlig pasient eller hvis behandlet med teofylin depotpreparat på forhånd.

Parenteral beta2 -stimulator: Dårlig dokumentert effekt i tillegg til inhalasjonsbehandling. Til spesielle pasienter som for eksempel ikke kan inhalere eller terapisvikt:

Bricanyl 0,5 mg/ml. Subcutan inj. 0,25-0,5 mg (1/2-1ml ) inntil × 4 eller i.v. 0,25-0,5 mg (1/2 – 1 ml) i 10 ml NaCl over 5-10 min. -. Kan gjentas inntil x 4 pr døgn.

Som infusjon: Voksne: 1-2 mg (2-4 ml) over 24 timer i 5 % glukose. Kan kombineres med teofyllindrypp, men obs arytmier.

Magnesiumsulfat 1 mmol/ml. 1 ml inneholder 246 mg. Ampuller a 10 ml. Dose: 5-10 ml. Trygt når det gis som 1 enkelt dose, kan forsøkes ved nær fatal astma. Kun etter avtale med lunge bakvakt eller konfereringsvakt. Ikke godt dokumentert effekt.

Væsketilførsel ved dehydrering. Unngå overhydrering.

Antibiotika: Ved anamnestiske/kliniske holdepkt for bakteriell infeksjon. Sikre bakteriologi!

Sedasjon: Prinsipielt ikke, noen ganger uunngåelig. Oxazepam eller diazepam i små doser foreslås.

Behandling med non-invasiv overtrykksventilasjon: Ikke dokumentert effekt ved akutte astmaanfall, kan - vurderes, men vil sjelden tolereres ved panikkartet dyspné.

Respirator: Behov vurderes først og fremst ut fra klinikken (utslitt pasient). Pulsoksimetri, blodgassmonitorering: hypoksi hos astmapasient er et faretegn. Forhøyet pCO2 og lav pH tyder på en svært alvorlig tilstand, men sammenhold med evt. tidligere blodgassmålinger på pasienten. Konferer i tide med lungebakvakt, anestesilege, konfereringsvakt. (Se kapittel om Akutt lungesvikt).

Bronkodilaterende narkosemidler diskuteres med vakthavende lunge- og anestesilege. Ketalar og halothan har bronkodilaterende effekt.

Gravide

Behandles som ikke-gravide. Ved alvorlig anfall bør fosteret monitoreres kontinuerlig. Det er ikke holdepunkt for at medikamentell behandling kan skade fosteret. Alvorlig astmaanfall kan skade fosteret.

Oppfølging

Vurdér om pasienten må ligge på intensivavdeling, lungeavdelingens intermediærstue eller kan behandles på vanlig post, evt. med telemetri. Overvåkes klinisk. Følges med pulsoximetri, og evt. arterielle blodgassundersøkelser hvis dårlig pasient. - Lungefunksjonsundersøkelser skal gjøres før utskriving. Rekvireres på poliklinikk for lungesykdommer og allergi (tlf 19275).

Om nødvendig oppfølging på poliklinikk for lungesykdommer og allergi (tlf 19280). Alle skal få tilbud om astmaskole (tlf 17581).