Forside   Nyresykdommer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Metodebok for indremedisinere, 2012
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - Utgave nummer 14.
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 01.09.2012
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.01.1990
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) -
 • Redaktør - Olav Sandstad, Kim V. Ånonsen og Dag Jacobsen
 • Publikasjonstype - Metodebøker
 

Prinsipp

Med plasmaferese erstattes plasma tilsvarende 50 ml/kg kroppsvekt. Plasma substitueres med 4 % albumin i elektrolyttblanding eller med ferskfrosset plasma, Octaplas. Det siste brukes ved stor blødningsfare (eller allerede pågående blødning f.eks. lungeblødning) og alltid ved HUS/TTP. Hensikten med plasmaferese er å fjerne sirkulerende autoantistoffer og/eller immunkomplekser som skader eget vev, og hyppigheten bestemmes individuelt.

Mulige indikasjoner

Nyresykdommer. Trombotisk trombocytopenisk purpura/hemolytisk uremisk syndrom (HUS/TTP), hos voksne (ikke diareassosiert).

Anti-GBM, småkarsvaskulitt, raskt progredierende glomerulonefritt (se tidligere), kryoglobulinemi og residiv av FSGS etter trabsplantasjon. Multispesifikke antistoffer hos pasient som venter på nyretransplantasjon (PRA).

Andre: Mb. Waldenstrøm med hyperviskositet, kryoglobulinemi, myelomnyrer (diskuteres, alternativ dialyse spesialfilter for fjerne lette kjeder), enkelte nevrologiske lideleser (Guillain-Barré og myasthenia gravis),

Gjennomføring

Filtrasjonsplasmaferese utføres ved dialyseavdelingen. Filter med høyt cut-off for plasmaprotein, MW 106. Bare tilgjengelig ved spesiell avtale, må alltid konfereres med nefrolog for vurdering av indikasjon og hastighetsgrad. Må ha dialysekatetertilgang.

Spesifikk immunadsorbsjon. Ikke tilgjengelig ved OUS Ullevål.

Komplikasjoner

Sepsis. Hyppigste årsak til dødsfall ved plasmaferesebehandling. Plasmaferese (og derved fjerning av immunoglobuliner) gjennomføres ofte hos immunsupprimerte.

Akutt hypokalsemi (kun ved bruk av Octaplas), skal ha kalsiumtilskudd under plasmaferese.

BT-fall som følge av hypovolemi og hypokalsemi.

Anafylaktisk reaksjon med eller uten feber, rene pyrogene reaksjoner.

Hepatitt, hemolyse, arytmier osv (sjeldne).

Blødninger – ved HUS/TTP eller Wegeners granulomatose, Goodpasture syndrom med lungeblødninger brukes ferskfrosset plasma (Octaplas).