Alle anbefalinger

Anbefalinger i kapittel Forebygging

  Forebygging
  De mest effektive preventive tiltak i forhold til utvikling av RCC vil være å anbefale å slutte med sigarettrøyking og at overvekt unngås.
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Diagnostisering

  Bildediagnostikk
  I tilfeller med de overnevnte symptomer/ kliniske funn bør muligheten for at det kan foreligge RCC vurderes. CT (eventuelt MR) anbefales som billedmodalitet for preoperativ utredning av RCC. Hos pasienter med lav risiko for lungemetastaser kan ordinært lungerøntgen være godt nok, men CT Thorax gir mer sikker informasjon om lungemetastaser og anbefales. Hos pasienter med høy risiko for skjellettmetastaser (skjellettsmerter/ forhøyet ALP) bør det utføres tilleggsundersøkelser.
  Mikroskopisk undersøkelse
  Den nåværende versjonen av TNM-systemet (UICC-2002) anbefales brukt siden det har betydning for prognose og valg av behandling. Histologisk undergruppe og Fuhrman gradering bør rutinemessig benyttes. Ingen molekylære markører anbefales til bruk i vanlig klinisk praksis. Bruk av prognostiske nomogrammer anbefales ikke på generelt grunnlag til bruk i vanlig klinisk praksis, men vil være nyttige om kliniske studier skal iverksettes.
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av lokalisert sykdom /Kurativ behandling

  Kirurgisk radikalbehandling 1
  Ved nyrecellekreft er kirurgi eneste kurative behandling. Radikal nefrektomi er standardbehandlingen i stadium T1B-T3C. I stadium T1A (≤ 4 cm) bør nefronsparende kirurgi vurderes før det gjøres radikal nefrektomi. Utvidet lymfeknutetoilette har ingen plass i standardbehandlingen, men for utvalgte pasienter med lokalisert lymfeknutespredning i retroperitoneum kan det bedre prognosen. Bortsett fra ved en stor svulst i øvre nyrepol, er ikke fjerning av samsidig binyre nødvendig hos flertallet av pasientene . Ved kirurgi på svulster med tumortrombe i vena cava bør behandlingen skje på avdelinger med tilstrekkelig ekspertise i karkirurgi/leverkirurgi til å takle eventuelle komplikasjoner . Embolisering kan være nyttig som ett palliativt alternativ hos pasienter som ikke er aktuelle for kirurgi, og med massiv hematuri eller lokale smerter.
  Kirurgisk radikalbehandling 2
  Nefronsparende kirurgi er en etablert metode for behandling av nyrecellekreft, og bør vurderes hos pasienter med svulster ≤ 4 cm. En fri reseksjonsrand rundt svulsten er nødvendig for å minimere riskoen for lokalt intrarenalt residiv. Denne type inngrep bør utføres ved avdelinger som har tilgang på frysesnittservice. Oppfølgningen av pasienter behandlet med nefronsparende metode må legges opp med særlig tanke på lokale residiver, spesielt er dette vesentlig ved reseksjon av større svulster enn 4 cm .
  Kirurgisk radikalbehandling 3
  Laparoskopisk radikal nefrektomi har samme indikasjon som åpen radikal nefrektomi, og er en standardbehandling for nyrecellekreft i stadium T1-2, under forutsetning av at man har nødvendig kompetanse for inngrepet ved avdelingen
  Kirurgisk radikalbehandling 4
  Åpen nefronsparende kirurgi er standardbehandlingen, men laparoskopisk nefronsparende kirurgi kan benyttes hos utvalgte pasienter.
  Andre alternative svulst-ødeleggende metoder
  Metodene kan være et alternativ hos pasienter som ikke kan gjennomgå standard kirurgisk behandling. Dette bør da være i regi av en klinisk studie.
  Adjuvant terapi
  Utenfor kliniske studier har ikke adjuvant behandling til kirurgi noen plass i standardbehandlingen.
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Oppfølgning av radikalbehandlede pasienter

  Undersøkelser
  Det vanskelig å gi klare anbefalinger, utover at utformingen av og innholdet i et oppfølgningsprogram må være avhengig av kjent risiko for residiv av sykdommen . Høy risiko pasienter bør følges rutinemessig med CT undersøkelser av lunger og abdomen, pasienter med lav risiko kan følges uten rutinemessige CT undersøkelser.
  [Toppen]

Anbefalinger i kapittel Behandling av metastaserende sykdom og livsforlengende og palliativ behandling

  Kirurgi ved primært metastaserende nyrecancer 1
  Cytoreduktiv nefrektomi anbefales til pasienter med metastatisk sykdom og god performance status dersom det kombineres med interferon (INF-α).
  Kirurgi ved primært metastaserende nyrecancer 2
  Ved synkrone resektable metastaser og hvor pasienten har god performance status bør metasefjerning overveies grundig. Tilsvarende bør metastasefjerning overveies ved solitære metakrone metastaser. Residualmetastaser etter respons på immunterapi bør vurderes fjernet.
  Strålebehandling ved metastatisk sykdom Grad
  Anbefaling Palliativ stråleterapi med tilpasset stråleteknikk og fraksjonering/ dosering bør vurderes som supplement til systemisk medikamentell behandling. B
  Inoperable nyretumores samt slike med singel eller oligometastaser som ikke er egnet for kirurgisk intervensjon bør også vurderes for stereotaktisk strålebehandling. C
  Systemisk behandling ved metastatisk sykdom Grad
  Alle pasienter med metastatisk eller avansert, ikke operabel nyrekreft skal vurderes av et tverrfaglig team med både urolog og onkolog som har erfaring i behandling av metastisk nyrekreft. Etablering av tverrfaglige møter hvor urolog, onkolog, radiolog og patolog samt ved behov andre spesialister, er involvert i vurdering av pasientene anbefales. D
  I Danmark har man god erfaring med å konsentrere behandling av metastatisk nyrekreft på få sentra. Dette gir fordelen at fagmiljøene får erfaring med alle tilgjengelige medikamenter og at man lærer seg å bruke disse på riktig måte. Dette er i praksis umulig når man bare har få pasienter hvert år. Det bør derfor tilstrebes at sykehus/ avdelinger som behandler pasienter med metastatisk nyrekreft ser et tilstrekkelig antall pasienter hvert år for å sikre at alle disse pasientene får behandling på høyeste kompetansenivå. Avdelinger da det behandles færre enn ti nye pasienter per år bør henvise pasienter til større sentre for vurdering. D
  Active surveillance av pasienter med lite metastatisk tumorvolum som allikevel ikke er tilgjengelig for radikale behandlingsopsjoner (komplett metastasektomi, stereotaktisk strålebehandling) synes forsvarlig og hensiktsmessig. Pasienten spares på denne fra bivirkninger samtidig som prognosen antageligvis ikke blir dårligere hvis man starter opp behandling når de første tegn på progresjon (enten klinisk eller radiologisk) oppstår.
  En prospektiv, randomisert studie for å underbygge denne anbefalingen ville vært ønskelig.
  Bivirkninger under behandling med samtlige nye medikamenter bør registreres systematisk og det anbefales bruk av Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) and Common Toxicity Criteria (CTC) version 4.0. D
  [Toppen]