Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
Anbefaling Palliativ stråleterapi med tilpasset stråleteknikk og fraksjonering/ dosering bør vurderes som supplement til systemisk medikamentell behandling. B
Inoperable nyretumores samt slike med singel eller oligometastaser som ikke er egnet for kirurgisk intervensjon bør også vurderes for stereotaktisk strålebehandling. C
Vedlegg
 

Nyrecellekarsinomer og deres metastaser har tradisjonelt blitt ansett som stråleresistente, men enkelte pasienter kan oppnå god palliativ effekt både vedrørende smerter og lokal tumorvekst ved stråleterapi mot metastaser (192-196). Neoadjuvant og adjuvant strålebehandling mot primærtumor / affiserte nyre /  reseksjonsområde har blitt forlatt etter negative studier (197;198).

Det er foreløpig usikkert om hypofraksjonert stråleterapi gir bedre lokal tumor-kontroll enn konvensjonell fraksjonering, ved ellers sammenlignbare kummulative stråledoser (196), men i en palliativ setting vil man vanligvis unngå langvarig stråleterapi uansett. Ved moderne systemisk medikamentell behandling av metastatisk sykdom, vil trolig flere pasienter bli kandidater for supplerende, palliativ stråleterapi.  

Hypofraksjonert strålebehandling hvor man administrer høyere stråledoser daglig og gir færre fraksjoner, bør vurderes hos egnede pasienter hvor maksimal lokal tumorkontroll ansees viktig, eksempelvis hos pasienter med metastaser som truer sentrale luftveier eller nevrologiske  utfall. Doseplan, fraksjonsdose og – antall bør tilpasses  pasientens kliniske situasjon, etter vanlige stråleonkologiske prinsipper.

Stereotaktisk strålebehandling er maksimalversjonen av hypofraksjonert behandling. Her gis det i en eller noen få strålefraksjoner relativt sett meget høye doser per fraksjon.

Det er publisert en rekke pasientserier i ulike situasjoner hvor stereotaktisk strålebehandling har blitt brukt for behandling av nyrekreftpasienter. Behandling ble gitt mot både primærtumores, lokalt tilbakefall (199-201) og metastaser (200;201). Store variasjoner i de brukte fraksjoneringsregimene gjør en evaluering av et standardregime vanskelig. Responsrater av minst 30 % med opptil 21 % komplett respons og > 90 % lokal kontroll av de behandlede tumores må imidlertid anses som meget sterke data (200;201).  Stereotaktisk stråleterapi mot metastase eller ny primærtumor i (eneste) gjenværende nyre etter tidligere nefrektomi kan være et alternativ til kirurgisk reseksjon (202). Interessant også at tilbakegang av ikke bestrålte metastaser har blitt observert i noen tilfeller (203).

Stereotaktisk ekstrakraniell strålebehandling gis i Norge i Trondheim, Bergen og Oslo. Erfaringen med behandling av nyresvulster eller deres metastaser er imidlertid  begrenset. Det nordiske senter med mest erfaring er Radiumhemmet ved Karolinska Universitetssykehuset i Stockholm.