Forside   Diagnostisering  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

For stadieinndeling av nyrecellekarsinom benyttes TNM- klassifikasjonen både i daglig klinisk bruk og i forskningssammenheng (49). Stadium beskriver den atomiske utbredelse av svulsten, og også det generelle utbredelsesnivå av sykdommen. TNM-systemet har blitt revidert flere ganger og i dag bruker man 2002-revisjonen (se egen figur). Basert på TNM-klassifikasjonen kan hver enkelt tumor bli plassert i et av de fire stadiene som angir prognose (se egen tabell). Andre klassifikasjonssystemer som f.eks. Robsons klassifikasjonssystem bør ikke lenger benyttes. Hvorvidt 2002 revisjonen av TNM-systemet er optimal, er ennå ikke klarlagt. Inndelingen av T1-stadiet i undergrupper er validert i flere studier (50-52). Spesielt innen T3 stadiet ser det ut til å være behov for kommende revisjoner. Både fordi det foreligger uklarheter med hensyn til om innvekst i hilusfett og perirenalt fett har samme prognostiske betydning (53;54), og fordi flere studier har pekt på at innvekst i samsidig binyre impliserer at pasienten tilhører en gruppe med dårlig prognose (55-57). Noen studier har konkludert med at denne gruppen svulster bør overføres til T4-stadiet. Det er videre ikke fullstendig klarlagt om T3b og T3c inndelingen er korrekt med hensyn til prognostisk verdi. Inndelingen i N stadier er det også blitt reist usikkerhet omkring (58).

For at pasienten skal få korrekt M-stadium, bør CT abdomen og CT thorax utføres (38;39).

TNM

Undergruppe

Beskrivelse

T1

 
A
B

Tumor ≤ 7,0 cm innenfor nyrekapsel
       Tumor ≤ 4,0 cm innenfor nyrekapsel
       Tumor > 4,0 cm innenfor nyrekapsel

T2

 

Tumor > 7,0 cm innenfor nyrekapsel

T3

 

Vekst gjennom nyrekapsel eller makroskopisk innvekst i store vener (venegrener med muskulatur)

 

A

Innvekst i perinefrisk fettvev (inkl. hilusfett) eller binyre

 

B

Innvekst i nyrevene eller vena cava nedenfor diafragma

 

C

Innvekst i vena cava over diafragma

T4

N0
N1
N2

M0
M1

 

Tumorvekst gjennom Gerotas fascie

Ingen positiv lymfeknute
En positiv lymfeknute
Mer enn en positiv lymfeknute

Ingen fjernmetastaser
Fjernmetastaser

 

Stadium

 

TNM-kategori

Stadium I

 

T1N0M0

Stadium II

 

T2N0M0

Stadium III

 

T1-2N1M0, T3A-CN0-1M0

Stadium IV

 

T4N0-1M0, T1-4N2M0, T1-4N0-2M1