Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft, 03.09.2015
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2364
 • ISBN - 978-82-8081-407-4
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.06.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Overlege PhD Christian Beisland m.fl.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft er en del av et nasjonalt handlingsprogram for nyrecellekreft. Handlingsprogrammet vil etter hvert suppleres med veiledere for allmennpraktikere, sykepleiere og andre faggruppers arbeid med kreftpasienter. Målet er å dekke hele pasientforløpet for kreftpasienter.

Utvikling av nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling er et viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009). Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med- og utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. Helsedirektoratet ønsket i arbeidet med nasjonale handlingsprogrammer som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet å ta utgangspunkt i- og bygge på dette arbeidet. Helsedirektoratet rettet derfor i november 2005 en henvendelse til Norsk Urologisk Cancer Gruppegruppe (NUCG) og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes sammen av fagekspertise, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være representert og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner.

En arbeidsgruppe ble nedsatt. Denne valgte å starte med prostatakreft, men kunne orientere om at dr. Christian Beisland nettopp hadde disputert på temaet nyrecellekreft. Dr. Christian Beisland ble av arbeidsgruppen og NUCG bedt om han kunne skrive et utkast til nasjonale retningslinjer for nyrecellekreft. Patologidelen av retningslinjene er laget i samarbeid med seksjonsoverlege Leif Bostad, Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland Universitetssykehus. Professor Olbjørn Klepp, Helse Sunnmøre/NTNU, har bidratt i utarbeidelsen innenfor strålebehandling og systemisk behandling av metastaserende sykdom. Seksjonsleder Inger Norderhaug, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har bistått Beisland i arbeidet, bl.a. med gradering av kunnskapsgrunnlaget samt redigering og ferdigstillelse av retningslinjene.

RHFene har medvirket i arbeidet gjennom representasjon i prosjektets styrings- og referansegruppe, samt ved mulighet til å gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning.  RHFene ble også bedt om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og kontroll av nyrecellekreft ble utgitt første gang 20.12 2007.

Foreliggende reviderte utgave er utarbeidet av samme forfattere som ved første versjon, men i tillegg har overlege Daniel Heinrich, Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus særlig bidratt innenfor strålebehandling og systemisk behandling av metastaserende sykdom.

Habilitet

Forfatterne av retningslinjen er i forbindelse med arbeidet bedt om å oppgi potensielle interessekonflikter. Ingen interessekonflikter er oppgitt. Helsedirektoratet har vurdert forfatterne som habile i forhold til utarbeiding av utkast til nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling, og oppfølging av nyrecellekreft.

Ressursmessige konsekvenser

De forslag som fremlegges ved disse retningslinjene vil ikke føre til økte kostnader for spesialisthelsetjenesten. 

Oppdatering av retningslinjene

Innholdet i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for nyrecellekreft vil vurderes årlig og om nødvendig oppdateres. Oppdateringen utføres av en redaksjonskomité som består av representanter fra fagmiljøet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og Helsedirektoratet.

De oppdaterte retningslinjene vil foreligge på www.helsedirektoratet.no

Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft er utarbeidet på følgende måte:

 • Retningslinjene er skrevet av overlege PhD Christian Beisland ved kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus/Institutt for kirurgiske fag, Universitet i Bergen.
 • Patologidelen er laget i samarbeid med seksjonsoverlege Leif Bostad, Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland Universitetssykehus.
 • Professor Olbjørn Klepp, Helse Sunnmøre/NTNU og overlege Daniel Heinrich, Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus har særlig bidratt i utarbeidelsen innenfor strålebehandling og systemisk behandling av metastaserende sykdom.
 • Seksjonsleder Inger Norderhaug, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har bistått i arbeidet.
 • Retningslinjene har vært til behandling i styringsgruppen i Norsk Urologisk Cancer Gruppe (NUCG).
 • Brukerorganisasjoner under Kreftforeningen har vært høringsinstans.
 • Retningslinjene har vært forelagt de regionale helseforetakene.
 • Retningslinjene har vært til uttalelse hos Den norske legeforening.

Forfattere

 • Christian Beisland, kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus/Inst. for kirurgiske fag, Universitet i Bergen
 • Leif Bostad, Avdeling for patologi, Gades institutt, Haukeland Universitetssykehus
 • Olbjørn Klepp, Kreftavdelingen Helse Sunnmøre.
 • Daniel Heinrich, Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus