Barn og ungdom som pårørende

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

01.01.2010 fikk barn lovfestede rettigheter som pårørende. Helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven regulerer hvordan barn skal ivaretas når foreldre mottar helsehjelp. Lovbestemmelsene gir alt helsepersonell en plikt til å bidra i ivaretakelsen av barn som er pårørende. Alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven, skal ha barneansvarlig helsepersonell.

Lov om helsepersonell
§ 10a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende (4)       
Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand.

Lov om spesialisthelsetjenesten
§ 3-7a. Om barneansvarlig personell mv. (5)
Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.

Det er også laget et eget rundskriv som utfyller og forklarer lovbestemmelsene (6).

Bestemmelsene har som formål å forebygge problemer hos barn og foreldre gjennom:

 • å sikre barn og unge tidlig hjelp
 • å hjelpe barn og foreldre til å mestre hverdagen ved alvorlig sykdom i familien

Barn og ungdom som pårørende må ivaretas ut fra sine behov (7). Barn og ungdom har stor evne til å mestre en belastning som at mor/far er døende hvis de har personer rundt seg som møter dem med innsikt og forståelse. Ved behov må det i samråd med familien utarbeides en plan for hvordan barn og ungdommer kan inkluderes, og hvordan informasjon kan formidles. I planen bør det legges vekt på følgende aspekter:

 • tidlig inkludering og god, konkret informasjon tilpasset alder og utviklingsnivå
 • informasjon om normale reaksjoner
 • rom for bearbeidelse av følelser og reaksjoner
 • støtte og oppmuntring til å opprettholde daglige rutiner og faste aktiviteter
 • kartlegging av familiens nettverk
 • vurdering av behov for informasjon til barnehage, skole og/eller andre viktige personer/grupper i lokalmiljøet
 • vurdering av behov for hjelp fra andre ressurspersoner/samarbeidspartnere, enten for personlig veiledning eller som koordinator/kontaktperson