Referanser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 1. Panke JT, Ferrell BR. The family perspective.  I: Hanks G, Cherny NI, Christakis NA, Fallon M, Kaasa S, Portenoy RK, red. Oxford Textbook of Palliative Medicine, 4. utgave. Oxford: Oxford University Press; 2010. s. 1437-44
 2. Kissane DW, Zaider T. Bereavement. I: Hanks G, Cherny NI, Christakis NA, Fallon M, Kaasa S, Portenoy RK, red. Oxford Textbook of Palliative Medicine, 4. utgave. Oxford: Oxford University Press; 2010. s. 1483-1501.
 3. Muriel AC, Rauch PK. Talking with families and children about the death of a parent. I: Hanks G, Cherny NI, Christakis NA, Fallon M, Kaasa S, Portenoy RK, red. Oxford Textbook of Palliative Medicine, 4. utgave. Oxford: Oxford University Press; 2010. s. 342-47
 4. http://www.helse-sorost.no/pasient/laeringogmestring/barnsbeste/helsepersonell/Sider/side.aspx (28.06.2013)   
 5. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990702-061.html&emne=SPESIALISTHELSETJENESTELOV*&  
 6. Rundskrivet IS-5/2010 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende/Sider/default.aspx  (28.06.2013)
 7. https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/bestill-brosjyrer/#barn-og-ungdom (28.06.2013)