Forside   Kjennetegn og utfordringer  Sosiale og trygdemessige forhold for pasienter som får palliativ behandling  

Sosiale og trygdemessige forhold for pasienter som får palliativ behandling

Sosiale konsekvenser av alvorlig sykdom

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

That there is social pain alongside physical, psychological, and spiritual pain has long been recognized in palliative care but it is probably the least-understood aspect of “total pain” (1).

Sosiale konsekvenser av alvorlig sykdom er knyttet til endring av funksjon og rolle.
Å kunne bidra i familien og samfunnet er viktig for selvbildet og opplevelsen av egenverdi. Svekket funksjonsevne og redusert inntekt medfører endring i status og selvfølelse. Pasienter beskriver disse tapene som en økt belastning i tillegg til vissheten om endrete leveutsikter, krevende behandling osv. Det er viktig at helsepersonell er oppmerksom på disse forhold og kan støtte pasienten og familien.

Økonomiske konsekvenser av alvorlig sykdom er tidligere lite studert og følgelig mangelfullt dokumentert. Ulikheter i støtteordninger gjør at internasjonal litteratur heller ikke alltid er relevant for norske forhold. I en norsk studie om kreftrammedes levekår fra 2008, oppgir nesten en av tre at de har opplevd å ha fått en dårligere økonomisk situasjon etter kreftdiagnosen (2). Kvalitative intervjuer i en del av samme studie viste at mange mente at helseprofesjonene hadde for lite kunnskap om de økonomiske støtteordningene kreftrammede kan benytte seg av (3).

.