Forside  Symptomer og tilstander  Innledning  

Symptomer og tilstander

Innledning

Bakgrunn

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Norsk forening for palliativ medisin (NFPM) vedtok i 2003 at foreningen i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling skulle nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide faglige retningslinjer for symptomlindrende behandling. Medlemmer av gruppen ble oppnevnt våren 2004. I mai 2005 ble et første utkast diskutert på en åpen, tverrfaglig workshop i forbindelse med Norsk Palliativ Forenings landskonferanse i Bodø. Innspillene fra workshopen ble innarbeidet, og utkastet ble ytterligere revidert etter innspill fra styret i NFPM. Høsten 2006 ble et revidert forslag sendt til fagfellevurdering hos nordiske kolleger. Endringsforslagene fra disse er implementert i de foreliggende retningslinjene, sammen med kommentarer fra arbeidsgruppen som har utarbeidet dette handlingsprogrammet.

Prosjektet ble etter søknad tildelt midler fra Kvalitetssikringsfond I og II i Den norske legeforening.

På pragmatisk grunnlag besluttet arbeidsgruppen å utarbeide retningslinjer for følgende symptomer/tilstander:

 • Smerter
 • Dyspné
 • Munnhuleproblemer
 • Kvalme
 • Obstipasjon
 • Delirium

På samme tid utarbeidet en ekspertgruppe i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten en rapport om smertebehandling til kreftpasienter (1). NFPMs arbeidsgruppe besluttet å anvende resultatet av dette arbeidet som utgangspunkt for retningslinjene for behandling av smerter. Tilpasning og komprimering av ekspertgruppens rapport til formatet for de aktuelle retningslinjene ble foretatt av arbeidsgruppen.

En rekke andre symptomer og tilstander opptrer med varierende hyppighet hos palliative pasienter. De foreliggende retningslinjene er et første skritt i retning av å systematisere og standardisere symptomlindring i nasjonal sammenheng. Retningslinjene må ikke oppfattes som uttømmende eller som erstatning for annen tilgjengelig, systematisert kunnskap slik som lærebøker mv., men er ment som et hjelpemiddel i den kliniske hverdag og et grunnlag for utarbeiding av lokale prosedyrer/metodebøker.

Tilsvarende retningslinjer kan med fordel utarbeides for andre symptomer og tilstander som opptrer i den palliative populasjonen.