Forside  Symptomer og tilstander  Kvalme  

Symptomer og tilstander

Kvalme

Etiologi og forekomst

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Kvalme og oppkast er vanlige problemer ved langtkommet kreftsykdom. 40-70 % av disse pasientene er kvalme i større eller mindre grad (1). Hos noen kan kvalme oppleves som det mest plagsomme ved sykdommen. Omtrent 30 % av dem som opplever kvalme, plages i tillegg av oppkast (2).

Enkelte grupper av pasienter har større tendens til å oppleve kvalme enn andre, se tabell 1 (3, 4, 5).

Tabell 1: Predisponerende og forverrende faktorer ved kvalme/oppkast

 • Lav alder (< 65 år)
 • Kvinner
 • Spesifikke primærsvulster (gynekologisk kreft, øsofagus, ventrikkel, pancreas)
 • Metastaser i lever eller peritoneum
 • Gastrointestinal patologi eller intestinal obstruksjon
 • Behandling med opioider
 • Mangelfullt inntak av drikke, eller dehydrering

Det finnes mange årsaker til kvalme, og genesen er ofte multifaktoriell. Hos opptil 75% kan årsaken likevel fastsettes (6). De ulike årsakene kan deles i noen større hovedgrupper (3, 6-10). Mange av årsakene kan videre grupperes som tumor-relaterte, behandlingsrelaterte, sekundære til generell svekkelse eller relatert til en komorbid tilstand:

 1. Ventrikkelretensjon/forsinket ventrikkeltømming:
  • Tumor-relatert: Intra- eller ekstraluminal tumorinvasjon, paraneoplastisk syndrom, anatomiske forhold som komprimerer ventrikkel (f.eks ascites, hepatomegali, splenomegli, store intraabdominale tumores)
  • Behandlings-relatert: Opioider, anticholinergika
  • Komorbiditet: Gastritt, diabetisk gastropati
 2. Metabolske forstyrrelser/ kjemiske årsaker:
  • Tumor-relatert: Hyperkalsemi, hyponatremi, uremi, anoreksi-kakeksi-syndrom, paraneoplastisk syndrom
  • Behandlings-relatert: Ernæringsterapi, væsketerapi, steroider. De fleste legemidler kan i gitte situasjoner gi kvalme. Vær spesielt oppmerksom på anticholinergika, NSAIDS, opioider, jern, immunterapi, endokrin behandling, digitalis og antibiotika som mulig årsak. Husk at medikamenter som pasienten har brukt lenge, kan gi nye symptomer pga. redusert nyre- eller leverfunksjon, endret metabolisme eller endret kroppsvekt.
  • Komorbiditet: Organsvikt, infeksjon, hyperglykemi
 3. Viscerale årsaker:
  • Dårlig munnhygiene/infeksjoner, gastritt, ulcus ventriculi/duodeni, tarmobstruksjon, obstipasjon, peritoneal carcinomatose
 4. Intrakranielle årsaker:
  • Primære og sekundære intracerebrale tumores, meningeale metastaser
 5. Korticale årsaker:
  • Angst
  • Sensorisk input, inkludert smerte
  • Andre psykisk betinget / psykisk forsterket (inkludert betinget kvalme)
 6. Vestibulære årsaker:
  • Bevegelsesutløst
 7. Andre årsaker:
  • Kjemoterapi-indusert kvalme og oppkast (vil ikke bli nærmere omtalt her)
  • Radioterapi-indusert kvalme og oppkast (vil ikke bli nærmere omtalt her)
  • Postoperativ kvalme og oppkast (vil ikke bli nærmere omtalt her)
  • Infeksjoner
  • Relatert til autonom svikt

De ovennevnte hovedgruppene av årsaksmekanismer kan relateres til et sett signalveier og reseptorsystemer (3, 10, 12):

 Kvalme

Figur 1: Signalveier og reseptorsystemer involvert ved kvalme/oppkast.