Forside  Symptomer og tilstander  Obstipasjon  

Symptomer og tilstander

Obstipasjon

Etiologi og forekomst

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Obstipasjon forekommer hos 50-60 % av pasienter med langtkommet kreftsykdom og hos nesten 90 % av dem som bruker opioider (3). Både generelle predisponerende faktorer (se tabell 1), ”benigne” årsaker og direkte følger av kreftsykdommen eller behandlingen av denne kan forårsake obstipasjon.

Tabell 1: Predisponerende og forverrende faktorer ved obstipasjon (4-9)

 • Høy alder
 • Lavt aktivitetsnivå
 • Muskelsvekkelse eller -atrofi som følge av grunnsykdommen eller behandlingen av denne
 • Mangelfullt inntak av mat (spesielt fiberholdig kost)
 • Mangelfullt inntak av drikke eller dehydrering
 • Depresjon
 • Manglende tilgang til privat toalett

 

 

 

 

 

Obstipasjon oppstår enten på grunn av seigt eller hardt tarminnhold eller på grunn av treg eller hindret tarmpassasje. Hos palliative pasienter er det ofte en kombinasjon av disse to mekanismene. Det er vanlig å skille mellom ikke-obstruktiv obstipasjon og obstruktiv obstipasjon, hvor sistnevnte har en mekanisk årsak. Det er av stor betydning å påvise en eventuell mekanisk årsak til obstipasjon siden konservativ behandling i slike tilfeller ofte ikke vil føre til bedring.

Årsaker til ikke-obstruktiv obstipasjon

 • Bivirkning av opioider. Ved påvirkning av m-opioidreseptor i det submukosale plexus reduseres sekresjon, gastrointestinal motilitet og peristaltikk, samtidig som intestinalt væskeopptak økes (3).
 • Bivirkning av cytostatika eller annen tumorrettet medikamentell behandling. Spesielt vinka-alkaloider, oxaliplatin og thalidomid.
 • Bivirkning av andre medikamenter: antikolinergika (antidepressiva, antipsykotika og antiparkinsonmidler), serotoninantagonister, diuretika, antiarrytmika, antihistaminer, barbiturater, kalsiumblokkere, betablokkere, NSAIDs, antacida, jern og kalsium
 • Nevrologisk tilstand, f.eks. slagsekvele, multippel sklerose, parkinsonisme, muskeldystrofier, medullakompresjon og ekspansive prosesser i sentralnervesystemet, paraneoplastisk autonom dysfunksjon
 • Metabolsk sykdom, f.eks. hypothyreose, diabetes mellitus, Cushings syndrom, hyperparathyreoidisme, overvekt
 • Metabolsk forstyrrelse, f. eks. dehydrering, hypokalemi, hyperkalsemi og uremi
 • Primær idiopatisk obstipasjon, f.eks. colon inertia eller ”slow transit constipation” og irritabel-tarm-syndrom
 • Smertefull tilstand anorektalt (f. eks proktitt etter stråling, hemoroider, analfissurer)
 • Sekundære faktorer: depresjon, demens, redusert matinntak, redusert væskeinntak, redusert inntak av fiber, inaktivitet, trøtthet, konfusjon, delir

Årsaker til obstruktiv obstipasjon

 • Obstruerende svulster i tarm
 • Svulster i bukhule/bekken som obstruerer tarm ved å komprimere den fra utsiden, f.eks. intraabdominale primærsvulster og/eller metastaser
 • Godartet striktur i tarm, f.eks. fibrose etter strålebehandling, iskemiske anastomosestrikturer, strikturer forårsaket av adheranser og herniering, strikturer etter divertikulitter og iskemisk kolitt 
 • Godartet avløpshinder i bekkenbunnsområdet, f.eks. rektocele, slimhinneprolaps, intern herniering, megarektum, bekkenbunnsatrofi, sensibilitetstap i anorektalområdet eller bekkenbunns-dyssynergi (”anismus”)