Forside  Symptomer og tilstander  Obstipasjon  

Symptomer og tilstander

Obstipasjon

Litteratursøk (evidensgradering)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Litteratursøk ble foretatt i PubMed, Medline og Cochrane Library fram til mars 2014. Begrensninger ble lagt inn i form av publikasjonstype (Randomized Controlled Trial, review, meta-analysis) og språk (English). Søkestrategien ble anlagt bredt med basis i søkeordene (noe variasjon mellom databasene): (palliative OR terminal OR critical OR oncological OR hospice OR advanced disease OR bereavement OR end-of-life) AND (cancer OR neoplasm OR tumor OR tumour OR oncology OR carcinoma OR malign) AND (constipation OR bowel obstruction OR hard stool OR fecal impaction) AND (laxative OR purgative). Både emneord og tekstord ble brukt. Dette søket ga 116 treff i PubMed/Medline og 38 treff i Cochrane Library. Alle treff ble vurdert ut fra tittel og abstract. Totalt ble 77 artikler lest i fulltekst. Disse artiklene danner sammen med de til nå gjeldende retningslinjer og Oxford Textbook of Palliative Medicine, 3. utgave 2004 basis for de nye retningslinjene.

Det foreligger svært få randomiserte kontrollerte studier om forebygging og behandling av obstipasjon hos palliative pasienter. Slike RCTer samt metaanalyser og kliniske studier finnes derimot for kronisk obstipasjon generelt. Anbefalinger vedrørende generelle tiltak, kostholdsendringer og bruk av laksantia i andre populasjoner enn den palliative tilfredsstiller kravene til evidensnivå A. Grunnet usikkerheten knyttet til representativitet og validitet ved anbefalingenes overførbarhet til den palliative pasientpopulasjonen oppnås ikke høyere evidensnivå enn B eller C. Unntaket er bruk av opioidantagonister, der det finnes flere RCTer gjennomført på palliative pasienter.