Forside  Symptomer og tilstander  Smerte  

Symptomer og tilstander

Smerte

Litteratursøk (evidensgradering)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Retningslinjene for kartlegging og klassifikasjon av smerter hos kreftpasienter bygger i hovedsak på flere studier med ulik metodologi utført i regi av EU-prosjektet European Palliative Care Research Collaborative (EPCRC) (35); både systematisk litteraturgjennomgang (36, 37), eksperters (10, 38, 39) og pasienters oppfatninger (40) og empiriske data (11, 41, 42). Supplerende litteratursøk er gjort i databasene PubMed, Embase og Cochrane.

Behandlingsretningslinjene bygger i hovedsak på EAPC sine retningslinjer fra 2012 (9), en publikasjon som bygger på 19 systematiske litteraturoversikter. Søkene inkluderte engelskspråklige publikasjoner av randomiserte og ikke-randomiserte kliniske studier og meta-analyser av voksne personer med kronisk kreftsmerte. Studiene inneholdt data om effekt og bivirkninger av behandling og beskrev effektmål relevant for hvert tema. For detaljer vises det til originalpublikasjonen (9).

Anbefalingene er justert med hensyn til norske forhold, både relatert til medikamenter og øvrige norske, evidensbaserte retningslinjer og forskrifter. Nyere systematiske oversikter er også vektlagt.

Evidensvurdering er ikke gjennomført systematisk. De nye GRADE-kriteriene stiller strenge krav til systematisk litteraturgjennomgang, og denne prosessen er for krevende til at det kan gjøres i denne revisjonen. Vi har derfor tillatt oss å kopiere de evidensvurderingene som ligger til grunn for EAPC sine retningslinjer for behandling av kreftsmerter med opioider, angitt som S (strong) = sterk anbefaling, W (weak) = svak anbefaling, a.m.GRADE ) (9).