Forside   Innledning  

Grunnleggende palliasjon

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Prinsippene for grunnleggende palliasjon gjelder alt helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende pasienter, uansett fagområde, behandlings- og omsorgsnivå.

Grunnleggende palliasjon ivaretar

 • kartlegging av symptomer og plager
 • symptomlindring
 • informasjon til pasient og pårørende
 • pårørende
 • terminal pleie
 • sorgarbeid og oppfølging av etterlatte
 • dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene

Mange av disse punktene blir utdypet i Kjennetegn og utfordringer ved palliasjon og Symptomer og tilstander .

Den palliative fasen kjennetegnes ved

 • komplekse symptombilder med bakgrunn i både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle forhold. Disse skyldes først og fremst pasientens aktuelle sykdom og situasjon, men andre kroniske sykdommer og/eller tidligere behandling kan virke inn.
 • hyppige og raske endringer i symptombildet
 • akutte tilstander og komplikasjoner som krever rask vurdering og behandling
 • tap av fysisk funksjon og økende hjelpe- og pleiebehov
 • sviktende organfunksjon(er).
 • endret famakokinetikk/-dynamikk