Forside   Kompetanse  

Prester

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Kompetansekrav

Nivå C

Kompetanse tilsvarende nivå C skal sette presten i stand til å fylle sin rolle i det palliative teamet. Presten skal kunne 

 • vurdere pasienter med komplekse symptombilder i forhold til åndelige og eksistensielle problemstillinger
 • gi kvalifisert åndelig omsorg, som inkluderer
  • å være til stede på pasientens premisser og samtidig være tydelig i rollen som prest
  • å samtale med pasienter og pårørende om deres åndelige/eksistensielle behov og problemstillinger
  • å tilrettelegge og bistå med utforming av ritualer for pasienter, pårørende og personalet
  • å gi råd og veiledning om åndelige og eksistensielle spørsmål knyttet til andre religioner og kulturer og ev. formidle kontakt med relevante representanter/fagpersoner
 • forstå og håndtere kriser og krisereaksjoner
 • forstå og håndtere sorgreaksjoner
 • arbeide med kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient/pårørende
 • arbeide i forhold til familier og ev. andre nettverk
 • samhandle aktivt med resten av behandlingsteamet og kjenne sykehuset som system
 • gi informasjon og veiledning til helsepersonell i spørsmål som angår åndelig omsorg
 • undervise og informere studenter, kolleger, andre helsearbeidere og publikum om åndelige og eksistensielle utfordringer ved alvorlig sykdom og håndtering av disse
 • delta i forskning og fagutvikling

Utdanning

Nivå A: Profesjonsutdanning med praktisk-teologisk seminar gir en basisutdanning i sjelesorg og åndelig omsorg.

Nivå B: Pastoral-klinisk utdanning (PKU) eller tilsvarende videreutdanning gir nødvendig kompetanse. Kompetansen kan også oppnås gjennom videreutdanningen Omsorg ved livets slutt: Samtaler med alvorlig syke og døende i lokalmenigheten (20 studiepoeng).

Nivå C: Presteforeningen har utformet kriterier for Spesialitet i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektoren (http://www.prest.no/files/2011/02/Spesialitet-i-praktisk-prestetjeneste-vedtatt-07.04.2011-i-Sentralstyret.pdf ). Disse kriteriene legges også til grunn for kompetansekrav for prester i palliasjon. Det forutsettes at tjeneste ved en palliativ enhet eller kreftavdeling inngår i den praksis som er grunnlag for spesialiseringen, samt at emner innen palliasjon inngår i den pastoral- eller helsefaglige fordypningen.