Forside  Organisering  

Organisering

Onkologiske avdelinger

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Oppgaver

Palliasjon er en stor del av virksomheten ved en kreftavdeling. Avdelingen skal gi god smerte- og symptomlindring, og har et særlig ansvar for tumorrettet behandling til palliative pasienter. 

Klinisk tilbud

Avdelingen skal beherske grunnleggende palliasjon (se Innledning). Utover dette står tre modaliteter sentralt:

 1. Medikamentell smerte- og symptomlindring
  • Kunnskapene bør være så gode at man kan tilby de fleste pasientene optimal symptomlindring.
  • Det er imidlertid viktig at pasienter som trenger henvisning videre, fort blir identifisert og henvisning effektuert.
 2. Strålebehandling
  Palliativ strålebehandling er spesielt viktig ved følgende tilstander:
  • Smerter pga skjelettmetastaser eller innvekst i nerveplexus. God smertelindring vil kunne oppnås i 50-80 % av tilfellene.
  • Symptomgivende hjernemetastaser
  • Truende tverrsnittslesjon(er) pga. metastaser til columna
  • Blødning fra urinveiene
  • Hemoptyse, dyspné og hoste pga. svulster sentralt i luftveiene
  • Plagsomme hud- og lymfeknutemetastaser
 3. Medikamentell tumorrettet behandling
  • Palliativ kjemoterapi og beslektede terapiformer utgjør en sentral del av behandlingsarmamentariet ved en onkologisk avdeling.
  • Bedring av pasientens livskvalitet skal være målet for behandlingen.
  • Redusert tumorbyrde pga. kjemoterapieffekt vil ofte føre til reduksjon av symptomer eller utsettelse av tidspunkt for at symptomer oppstår.
  • Det onkologiske miljøet har et ansvar for at effektiv kjemoterapi benyttes.
  • Miljøet har også et stort ansvar for at kjemoterapi ikke benyttes når den er ineffektiv, eller når forventningen om effekt er meget lav.
  • Påført toksisitet som følge av ineffektiv kjemoterapi er ikke akseptabel.

Organisering

 • Onkologisk avdeling skal ha organisert samarbeid med sykehusets palliative senter. Samarbeidet skal omfatte både FOU og klinisk virksomhet. Det skal være en definert ansvarsfordeling ved håndtering av felles pasienter.
 • Avdelingen (postene) skal ha ressurssykepleiere som er med i kompetanse-nettverket i foretaksområdet.
 • Videre- og etterutdanning for de ansatte må prioriteres.
 • Personalet skal ha tilbud om veiledning.

Personale

 • Legene skal ha god kompetanse i palliasjon (minimum nivå B, se Leger i Kompetanse).
 • Avdelingen bør ha høy andel kreftsykepleiere, med god kompetanse i palliasjon.
 • Avdelingen skal ha tilknyttet fysioterapeut, prest og sosionom.
 • Avdelingen bør ha fast samarbeid med ernæringsfysiolog og psykolog, ev. psykiater.

Lokaler og utstyr

 • Enerom for alvorlig syke pasienter og terminal pleie
 • Fasiliteter for pårørende, med mulighet for overnatting
 • Samtalerom